Fractie

Everdien Hamann

Fractieleider

“Gorcum Actief werkt vanuit de stad naar het stadhuis, niet andersom. Het begint bij luisteren naar de inwoners.”

Annemarie Pie

Fractie-assistent

“Als je zorg nodig hebt, moet het maatwerk zijn.” 

Lloyd d’Rose

Lid

“Sporten voor iedereen. Jong geleerd, oud gedaan.” 

Piet Gerssen

Lid

“Gorcum Actief is een goed alternatief voor de kiezer die niet van politieke spelletjes houdt.” 

Gorcum Actief

Een aantal betrokken Gorcumers startte in 2013 de nieuwe lokale politieke partij Gorcum Actief (GA). Deze vereniging streeft naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van Gorcumers. De initiatiefnemers zijn van mening dat vernieuwing nodig is in stad en bestuur en zoeken daarvoor samenwerking met stad, bestuur en regio. Het doel is dat Gorinchem een gezonde en leuke stad blijft, waar het goed werken en wonen is. Het roer moet om. Gorcum Actief nam in 2014 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met de volgende hoofdmotieven:

  1. Andere keuzes zijn nodig om Gorinchem leefbaar te houden. GA vindt dat andere keuzes moeten worden gemaakt, waarbij primaire levensbehoeften en voorzieningen voorrang krijgen. Primair zijn: een passend dak boven je hoofd en inkomen om van te leven. De gemeente heeft verantwoordelijkheden op gebied van armoedebestrijding, zorg en welzijn. Niet bezuinigen op verenigingsleven. (bindmiddel maatschappij) Voor buurthuizen nieuwe organisatievormen vinden, werken aan cohesie in de wijken.
  2. Openheid en transparantie van bestuur. Als veel wordt gevraagd van inwoners na drie bezuinigingsronden moeten zij wel weten waar ze aan toe zijn. Het gemeentebestuur mag de problemen niet vooruit schuiven, maar werken aan oplossingen. Er moet een andere bestuursvorm worden gezocht zodat de gemeente flexibeler en transparanter wordt. De afgelopen jaren is in beslotenheid over veel bezuinigingen gesproken en besloten. Inwoners kunnen beter worden geïnformeerd.
  3. Volop inzetten op gezonder huishoudboekje. Gorinchem heeft hele grote schulden. Dat is voor de stad niet meer op te brengen. De gemeente heeft 90% (!) van haar bezit beleend, landelijk gemiddeld is het 60%. Veel leningen betreffen bouwkavels. De grondexploitatie moet met prioriteit rigoureus worden aangepakt. GA wil meer marktgerichte oplossingen vinden voor de braakliggende terreinen en voor bedrijventerreinen de grondprijzen verscherpen. Stopzetten verdere onteigeningen en uitstel van de bouw van een station op Papland.

Gorcum Actief scoort in eerste raadsperiode

Gorcum Actief bestaat nu vier jaar en kijkt terug op een geslaagde eerste raadsperiode. De nog jonge politieke partij focust, samen met inwoners, op de belangen van de stad en heeft daarmee al doende veel geleerd en bereikt. Soms projectmatig met concrete acties en resultaten, soms door steeds bepaalde zaken te benoemen en te duwen in een bepaalde richting. Dan is voor resultaat een langere adem nodig. We noemen enkele voorbeelden.

Dankzij Gorcum Actief blijft De Woelse Waard een natuurgebied. Rijkswaterstaat wilde hier een overnachtingshaven realiseren. Gorcum Actief toonde met eigen onderzoek, samen met watersportvereniging De Merwede, aan dat een dergelijke haven helemaal niet nodig is. Gedurende twee maanden zijn simpelweg alle overnachtingen geteld en in kaart gebracht. De schepen zijn tegenwoordig veelal van grote rederijen die met ploegendiensten werken en ’s nachts doorvaren. De Woelse Waard is gered.

Er komen nu alleen vier extra plaatsen voor de scheepvaart aan de westkant van de Vluchthaven, mét voorzieningen zoals walstroom (= minder geluidsoverlast en luchtvervuiling van dieselmotoren). Uiteraard houdt Gorcum Actief een vinger aan de pols voor wat betreft overtollig slib baggeren.

Een ander groot issue is de archeologische vonds Buiten de Waterpoort. Gorcum Actief organiseerde een lezingen-avond voor meer dan 200 mensen in het gymnasium over kasteel De Blauwe Toren en hoe met archeologisch erfgoed om te gaan. In veel andere plaatsen worden interessante resten getoond aan inwoners en ingezet voor toerisme. Of dat in Gorinchem gaat lukken is zeer de vraag, nu het college van B en W heeft besloten voor de bouw van een groot modern hotel. Horeca met een mooi terras is goed voor deze locatie. Maar het is te betwijfelen of zinvolle presentatie van het historisch erfgoed en stadspromotie gerealiseerd worden. Het bovenste deel van de muur wordt verwijderd en de rest ‘in situ’ bewaard. Een gemiste kans, vinden wij, maar wellicht kan het tij in de toekomst nog keren.

Gorcum Actief is de meest zichtbare partij in de stad. Openbare bijeenkomsten worden bezocht en de fractie zoekt de inwoners letterlijk op met een kraam tijdens Open Havendagen en Botenbeurzen.  Inwoners komen vertellen wat hen dwars zit, of wat ze mooi vinden. Want mooi is Gorinchem. Belangrijke issues waren Stadspromotie, Vestingwerken, Waterlinies en participatie. In de wijken zijn volop initiatieven die steun verdienen.

Gorcum Actief hamerde telkens op koopzondagen eens in de maand en elke week voor supermarkten en bouwmarkten. Ook daarin hebben we nu successen geboekt. Gratis parkeren op doordeweekse dagen was nog een station te ver, maar komt er aan als het aan Gorcum Actief ligt.

In de wijken is eveneens veel werk aan de winkel. In de Lingewijk-Noord  werd dankzij snelle actie van de wethouder een drempel geplaatst in een straat waar echt te hard werd gereden. Er is aandacht gevraagd voor de scheve verdeling van voorzieningen over West en Oost en voor wateroverlast zowel Oost als West. En natuurlijk, de brede scholen. Waarom zijn die altijd dicht na schooltijd? Participatie…..ook daar wordt nu aan gewerkt.

Verscheidene buurgemeenten fuseren met elkaar en worden daardoor groter. Gorinchem wordt de kleinste gemeente in de regio. Gorcum Actief is een voorstander van goede regionale samenwerking. Stad en ommelanden hebben elkaar nodig. Maar de verhoudingen worden scheef. Gorcum Actief heeft in inwoners van Arkel steeds gesteund in haar strijd om zich bij Gorinchem aan te sluiten. De Tweede Kamer neemt daar een besluit over.

Uiteraard stond Gorcum Actief haar mannetje bij vrijwel alle dossiers over zorg, cultuur, sport, bereikbaarheid, financiën enzovoorts van het reguliere raadswerk. Te veel om op te noemen. Er staat nu een compleet nieuw verkiezingsprogramma 2018-2022 klaar. Een nieuwe raadsperiode met veel uitdagingen in de aanloop naar GO2032. Daar GAan wij voor, met aandacht en lef, samen met de stad!