Programma 2018-2022
Gorcum moet weer vooruit!

Gorinchem kan groeien door nieuwe inwoners te werven en te (ver)bouwen naar behoefte voor: starters, jonge gezinnen, studenten, eenoudergezinnen, eenpersoonshuishoudens en senioren.

Gorinchem staat op de lijst van 25 mooiste steden van Nederland. De vestingstad heeft van oudsher een belangrijke regionale centrumfunctie voor de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden (AV-regio) en het Land van Heusden en Altena. Inwoners van de regio maken gebruik van voorzieningen zoals scholen, winkels en uitgaansgelegenheden. Dat draagt bij aan het op peil houden van voorzieningen. Een goed voorzieningenniveau is nodig voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Vanuit de regio, maar ook van elders zijn er nieuwe inwoners hier komen wonen en werken. Gorinchem kan in de grote steden – waar de prijzen veel hoger liggen – acquisitie voeren en zo nieuwe inwoners naar de Arkelstad trekken.

Er is een goed woningaanbod in Gorinchem, dat de afgelopen decennia hoofdzakelijk in Gorinchem-Oost flink is uitgebreid. Uitbreiding van de stad vindt plaats op Hoog-Dalem, Lingewijk-Noord, Mollenburg en een aantal kleinere percelen. De bouw en de huizenmarkt trekken nu flink aan. De ruimte is echter beperkt. Er moeten nu dus goede keuzes worden gemaakt. Uit een woningbehoefte onderzoek blijkt dat er behoefte is aan niet al te dure (twee-onder-een-kap) koop- en huurwoningen (200.000 à 250.000 euro) voor startende gezinnen en mensen met middeninkomen. Ook de zogenoemde doorstarters moeten in Gorinchem goed terecht kunnen.

Ook voor senioren met een smalle beurs zou er meer vraag dan aanbod zijn. Van senioren wordt bovendien verwacht dat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Goede en betaalbare huisvesting op locaties met voorzieningen in de directe omgeving zijn daarom van groot belang.

Op gebied van duurzaamheid is er voor het hele woningbestand in Gorinchem, zowel particulier als van de woningcorporatie Poort6, een flinke slag te maken. De gemeente vervult hierin een stimulerende en soms faciliterende rol.

Tevens moet meer rekening worden gehouden met het groeiende aantal eenoudergezinnen en alleenstaanden. Gorinchem heeft naar verhouding tot andere plaatsen veel woningen in de sociale huursector. Dat is terecht, omdat er in Gorinchem veel mensen wonen die hiervoor in aanmerking komen. Woningcorporatie Poort6 spreekt in dit verband van een ‘ontspannen markt’, omdat woningzoekenden binnen een redelijke termijn woonruimte kunnen vinden. Toch lijkt er een krapte in dit segment te zijn ontstaan, nu er in de stad zelf in het sociale segment weinig beschikbaar is. Nu de tijd van ‘tijdelijk wonen’ en ‘anti-kraak’ voorbij lijkt te zijn, blijken er voor jongeren die willen uitvliegen nauwelijks betaalbare mogelijkheden te zijn.  Dat moet veranderen.

Gorcum Actief vindt dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn voor jongeren en studenten, bijvoorbeeld in de vorm van studio’s. Jeugd met een havodiploma of meer blijkt te vertrekken uit de stad, jongeren uit de regio komen hier wonen. Het is belangrijk voor Gorinchem om jonge mensen en studenten aan de stad te binden. Jongerenhuisvesting of de ontwikkeling van een studentencampus moet bij voorkeur in de buurt van openbaar vervoer plaatsvinden. Dat kan met een transformatie van leegstaande kantoorpanden in de omgeving van de Stationsweg en op locaties van leegkomende schoolgebouwen zoals aan de Lange Slagenstraat. Met de komst en ontwikkeling van HBO opleidingen is voldoende woningaanbod met voorzieningen voor studenten noodzakelijk.

De woonvorm verzorgingshuis voor ouderen wordt afgebouwd. Wel blijven er verpleeghuizen voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen. Gorcum Actief vindt dat verzorgingshuizen, die met gemeenschapsgeld zijn gebouwd, beschikbaar moeten blijven voor ouderenhuisvesting. Verder moeten er voldoende levensloopbestendige woningen zijn in de buurt van voorzieningen, zodat ouderen de mogelijkheid hebben lang en gelukkig thuis te wonen.

Bij de realisatie van seniorenappartementen in de binnenstad moet rekening worden gehouden met bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid in de eigen omgeving.

Voor goede bereikbaarheid van de stad is een steviger lobby in Den Haag nodig voor A27 en A15. Voor stagnerende verkeeraders zoals de Banneweg moet verlichting worden gevonden door alternatieve routes. De stad wordt voor fietsers en minder-validen (VN-verdrag) veiliger en vriendelijker. Veerdienst Riveer gaat investeren in e-veerboten. Goede bereikbaarheid – ook digitaal – is nodig voor economische ontwikkeling

Gorcum Actief pleit voor goede bereikbaarheid van de stad met verbeterde ontsluitingsroutes. Dat geldt voor de stad als geheel en de binnenstad in het bijzonder. De verbreding van de A27 en de bouw van een nieuwe Merwedebrug zijn door de rijksoverheid opnieuw uitgesteld. Om nog meer uitstel te voorkomen kunnen alle politieke partijen een actieve lobby in Den Haag blijven voeren. Gorinchem, buurgemeenten en provincies moeten, ook gezamenlijk, aandacht blijven vragen voor de fileproblematiek op de A27 en de A15, bereikbaarheid van de regio en het economisch belang daarvan benadrukken. Het wel of niet realiseren van bijvoorbeeld bedrijventerrein de Groote Haar in Gorinchem-Noord is afhankelijk van een goede bereikbaarheid.

Ook in de stad stagneert het verkeer dagelijks op de verkeersaders Banneweg – Stationsweg – Concordiaweg – Spijksedijk – Newtonweg en Spijksesteeg. Bij dit alles heeft de file op de Banneweg de eerste plaats behaald op de ergernis-top-tien van Gorinchem. Om niet nog langer te wachten op de verbreding van de A27 bereidt de gemeente nu plannen voor om deze corridors te verbeteren. (Raadsopdracht Mobiliteit) Een aantal werkzaamheden wordt nu uitgevoerd, maar dat is voor de langere termijn onvoldoende. Gorcum Actief meent dat grotere maatregelen nodig zijn en noemt enkele opties om nader te onderzoeken of om actie op te ondernemen:

 • Bannewegtunnel onder rotonde De Kom en de spoorwegovergang als de Merwede-Lingelijn een tweesporen traject wordt. Anders: afsplitsing verkeer op Stadhuisplein.
 • Spitsopenstelling Nieuwe Hoven in omgekeerde richting op vaste tijden.
 • Afstemming openingstijden bruggen.
 • Tolsteeg open. Gesloten voor vrachtverkeer of campers.
 • Uitvoering fietsplan.
 • Vervoersdiensten op maat voor senioren. Naast de Molenhopper elektrische stadswagentjes.
 • Proef met e-veerboot.
 • Aanleg glasvezelnetwerk.

De middeleeuwse binnenstad ligt ingeklemd tussen stadswallen, maar moet wel bereikbaar blijven. Iedere ingreep in de infrastructuur hier heeft grote gevolgen voor elders in de binnenstad. Gorcum Actief is voorstander van een herinrichting van ’t Eind en vindt dat de Tolsteeg open moet blijven, behalve voor vrachtverkeer en campers. Dat vraagt om een andere inrichting van de Tolsteeg, betere bewegwijzering bij de invalswegen naar de stad en meer toezicht en handhaving.

Nu de gemeenteraad heeft besloten hier eenrichtingsverkeer in te voeren is het noodzakelijk de gevolgen van deze maatregel tijdig te evalueren.

In de binnenstad worden tal van locaties getransformeerd naar ‘wonen’. De parkeerdruk is al groot, maar zal de komende jaren verder toenemen. Er zijn nieuwe voorzieningen nodig om een deel van de parkeerdruk op te vangen. Parkeergarage Kweeklust kan worden uitgebreid. Overwogen kan worden om een nieuwe parkeergarage in de Bovenstad te bouwen onder de Kalkhaven met daarbovenop bijvoorbeeld een grote vijver. Ook buiten de ring van de stadswallen zijn verbeteringen mogelijk, zoals het veilig maken van de parkeerplaats Buiten de Waterpoort.

Gorinchem is als kleine stad uitstekend bereikbaar per fiets en te voet. Dagelijks trekken grote groepen scholieren langs en over de wegen. Gorcum Actief vindt goede en veilige fietsroutes belangrijk, en voorlichting op scholen over verkeersveiligheid. De stad is als ‘minder veilig voor fietsers’ beoordeeld. Op dit gebied valt er veel te verbeteren. Het vastgestelde fietsplan wordt stapsgewijs uitgevoerd. Gorcum Actief wil hiervoor een budget in de begroting opnemen. Fietsveiligheid kan ook worden bevorderd met goede verlichting op fietspaden onder anderen rond rotondes. Bij Eike’s Hof levert dit goede resultaten op. Dergelijke verlichting kan ook bij andere rotondes, zoals bij de Spijksedijk, worden aangebracht.

In de binnenstad komen mogelijkheden voor fietsparkeren.

Er is voldoende openbaar vervoer, vlakbij de binnenstad. Het station, ook perron 2, wordt bereikbaar voor minder-validen en mensen met kinderwagens. En er komt een nieuwe voetgangerstunnel.

Gorcum Actief is geen voorstander voor het kunstmatig in standhouden van onrendabele busdiensten, maar wel van de diensten van de Molenhopper. Voor senioren en ouderenvervoer in de stad zijn vrijwilligers actief met beschikbaar gestelde busjes of elektrische wagentjes. In de komende jaren kunnen deze diensten, op maat, worden uitgebreid. Bij winkelcentra kunnen ‘bushokjes’ – Molenhuisjes – worden geplaatst.

De veerdienst Riveer vormt een onmisbare schakel in de (fiets)routes van zowel scholieren, als toeristen, als bezoekers aan de stad, maar de veerdienst staat om financiële redenen onder druk. Gorcum Actief ziet Riveer als een vorm van openbaar vervoer, waarin geïnvesteerd moet worden. De ontwikkeling van elektrisch varen lijkt een aantrekkelijke optie, ook omdat dit veel duurzamer is dan op diesel varen. Het mes snijdt aan twee kanten. De mogelijkheden moeten worden onderzocht.

Onder infrastructuur wordt ook de digitale bereikbaarheid gerekend. Bedrijfsleven en steeds meer inwoners die van huis uit werken, hebben baat bij goede en snelle verbindingen. Gorcum Actief is voorstander van de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Bedrijfsleven en toerisme worden de pijlers van de lokale economie. De samenwerking met onderwijs wordt verder uitgebouwd. Lagere lasten voor ondernemingen. Toerisme wordt een nieuwe speerpunt van beleid. De Vesting is het Unique Selling Point bij Stadspromotie. Historisch erfgoed wordt beschermd. Het kernwinkelgebied herbergt een divers en aantrekkelijk winkelaanbod. Evenementen worden beter afgestemd.

De gemeente Gorinchem heeft een klein, tussen rivieren, spoor- en rijkswegen ingeklemd grondgebied, dat direct op deze infrastructuur is ontsloten. Ideaal voor het bedrijfsleven. Van oudsher komen hier mooie, soms landelijk en internationaal bekende ondernemingen zoals bijvoorbeeld Damen Shipyards, JéWéReth, Attema, Mercon en Van Oord tot bloei. Door de ligging aan de Merwede is de maritieme sector in Gorinchem altijd een van de belangrijkste pijlers geweest.

De gemeente heeft zich sterk ingezet voor een goed bedrijfsleven en werkgelegenheid. Voor een aantal ondernemingen gaf dat in het verleden de doorslag om zich in Gorinchem te vestigen. Gorcum Actief hecht bijzonder aan het ondernemingsvriendelijk beleid en wil dit liefst nog versterken.

Een gezond bedrijfsleven biedt werkgelegenheid aan de inwoners en trekt ook nieuwe stadgenoten aan. Het bedrijfsleven op haar beurt heeft goede medewerkers nodig, de maritieme sector zit te springen om technisch goed geschoold personeel. Nu economie en werkgelegenheid aantrekken blijkt er een ‘mis-match’ tussen vraag en aanbod op gebied van Techniek en ICT. Gorinchem heeft goede scholen en er bestaat al jaren een mooie samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Gorcum Actief is van mening dat aan deze samenwerking blijvend moet worden gewerkt en versterkt. Voldoende stageplaatsen is belangrijk. Tevens is er behoefte aan vervolgonderwijs. Er zijn nu enkele initiatieven voor HBO in Gorinchem.  Gorcum Actief heeft samen met andere fracties middelen gereserveerd voor de ontwikkeling van HBO. Er wordt al ICT-onderwijs op HBO-niveau in samenwerking met het bedrijfsleven gegeven. Dit initiatief verdient ondersteuning. (zie ook paragraaf 4 Onderwijs)

Naast de bestaande bedrijventerreinen zijn er nieuwe in ontwikkeling. In Gorinchem-Noord wordt de Groote Haar als duurzaam bedrijventerrein ontwikkeld. Door uitstel van de verbreding van de A27 en de nieuwe Merwedebrug loopt ook de ontwikkeling van dit bedrijventerrein vertraging op; Een kostenpost voor de gemeente en ook schadelijk voor de lokale economie. (zie ook paragraaf 11 Financiën) Er zullen dus creatieve oplossingen bedacht moeten worden. Gorinchem kan werken aan een gunstiger vestigingsklimaat voor bedrijven door onder anderen lagere lasten zoals OZB.

Nu de economie aantrekt is het noodzakelijk hierop stevig in te zetten.

Een nieuwe kans voor Gorinchem is Toerisme als belangrijke economische pijler. De historische binnenstad is één van de pareltjes van Nederland. De monumentale vesting is qua omvang de grootste van Nederland en wordt volgend jaar als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan de Unesco Werelderfgoedlijst. Kansen voor de stad dus.

De stadswallen vormen, behalve een bezienswaardigheid, de groene longen van de binnenstad. De stadswallen zijn geliefd bij Gorcumers en kunnen een trekpleister worden voor toeristen, zowel passanten als cruise-passagiers .

Dit alles vraagt om een goede en slimme aanpak van stadspromotie en city-marketing, onder andere gericht op de Randstad. Het marketinglabel ‘Mooi Gorcum’ kan beter worden vervangen door ‘Vesting Gorcum’, want dat drukt de uniciteit van onze stad uit. De stadspromotie kan al beginnen op het station, waar bezoekers meteen wegwijs kunnen worden gemaakt in de stad.

De ligging van Gorinchem aan Linge en Merwede biedt ook kansen op gebied van waterrecreatie en cruise-reizen. Grote rederijen, die cruise-reizen organiseren, kunnen bij Gorinchem afmeren zodat gasten de stad kunnen bezoeken en/of van hieruit excursies maken in de Vestingdriehoek, naar de molens of kaasboerderijen in de Alblasserwaard, naar Kinderdijk of Biesbosch. Gorcum Actief zoekt bij promotie de verbinding naar en met de regio. Een netwerk van wandel- en fietsroutes in de stad en door de polders kunnen aansluiten op de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinies. Volop mogelijkheden voor een- of meerdaags toerisme.

De binnenstad is er overigens nog niet klaar voor om grote stromen toeristen te verwelkomen. De regeling voor Bedrijfs Investering Zone (BIZ) biedt mogelijkheden voor investeringen in onroerend goed, onderhoud en activiteiten. Ook moeten er voldoende en goede accommodaties voor toeristen zijn; naast camperplaatsen en ligplaatsen in de passantenhaven zijn er diverse hotelkamers en B&B-faciliteiten in de binnenstad. In Gorinchem-Oost, bij de A15, komt een groot Van der Valk hotel.

Maar voordat de gasten goed kunnen worden ontvangen zijn er ook investeringen nodig om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Ondernemers en gemeente slaan de handen ineen in de zogenoemde BIZ-zones (Bedrijfs Investerings Zones). Leegstand moet worden tegengegaan. De gemeente, bedrijven en inwoners moeten gezamenlijk de binnenstad schoon, heel en veilig houden. Veel panden verdienen een goede opknapbeurt en wonen boven winkels kan meer gestimuleerd worden. Langdurige leegstand en verpaupering moet kunnen worden beboet. Pandeigenaren kunnen bij leegstand voor een tijdelijke alternatieve bestemming kiezen.

Gorcum Actief pleit voor een poule van ondernemers, initiatiefnemers en culturele instellingen om winkelpanden die langdurig leegstaan en dreigen te verpauperen in samenwerking met de eigenaren een tijdelijke andere bestemming te geven. De pop-up exposities, die afgelopen jaren meermalen zijn gehouden op bijvoorbeeld de Langendijk, vormen een goed voorbeeld.

In het kernwinkelgebied kan de diversiteit van het winkelaanbod worden vergoot. Het binnenstadmanagement kan zich inspannen voor een goed en divers winkelaanbod door acquisitie. De gemeente kan het vestigingsklimaat verbeteren door goede bereikbaarheid, lagere (OZB) lasten voor ondernemingen en voldoende parkeergelegenheid op loopafstand.  Het winkelend publiek op haar beurt kan zich laten verleiden om de inkopen in Gorinchem te doen en niet in andere steden.

Een bruisende binnenstad, waar veel te doen is, heeft extra aantrekkingskracht. Het uitgaansleven is in Gorinchem de afgelopen jaren nogal afgeslankt. Traden er zo ’n vijf jaar geleden nog wekelijks bandjes op in verscheidene locaties in de binnenstad, nu is er bijna geen zaaltje meer te vinden voor live-muziek. Verscheidene locaties zijn verkocht en worden ‘getransformeerd’ naar appartementen. (bestemming wonen) Wel is er een goed podium in PoGo aan de Haarsekade, buiten de binnenstad. Gorcum Actief vindt het een zorgwekkende ontwikkeling dat zo veel leisure-locaties worden ‘getransformeerd’.

Festivals en evenementen krijgen een steeds grotere rol. De Groenmarkt leent zich bij uitstek voor festivals, evenementen en markten. Tal van Gorcumers spannen zich ieder jaar in voor dexe activiteiten. Er moet een betere afstemming plaatsvinden van festivals en activiteiten in een nieuw Evenementenbeleid.

Maar er zijn ook kleinere groepen actief zoals de Werkgroep Vesting  Gorinchem, die onderzoek doet en rondleidingen over de stadswallen verzorgt. Onder de Dalemwal bevindt zich nog een BB-kelder (Bescherming Bevolking) uit de tijd van de Koude Oorlog. Nu de belangstelling voor deze periode groeit is het misschien mogelijk in de voormalige BB-kelder een bezoekerscentrum voor de projectgroep Vesting Gorcum in de richten.

Culturele instellingen zoals musea, galeries en theaters hebben ieder een eigen rol in het vaste aanbod.

De rijksoverheid heeft de hele historische binnenstad aangewezen tot ‘beschermd stadsgezicht’. Gorinchem telt veel Rijksmonumenten (waaronder de Vestingwerken als geheel) en straks ook gemeentelijke monumenten en beschermde  beeldbepalende panden. Wij rekenen dit alles tot historisch erfgoed, waarmee met respect moet worden omgegaan. Het beschermde gebied wordt nu uitgebreid met onder anderen natuurgebied Woelse Waard, Buiten de Waterpoort en de Vluchthaven. (overeenkomstig de zone behorend van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) Met nieuw Welstands- en Monumentenbeleid kan dit erfgoed worden beschermd, zonder de stad ‘op slot’ te willen zetten. Gorcum Actief heeft steeds gepleit voor een duidelijk beleid om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en zal zeker een vinger aan de pols houden.

Het college van B en W heeft besloten dat Buiten de Waterpoort een hotel mag worden gebouwd op restanten van het middeleeuwse kasteelcomplex De Blauwe Toren van Karel de Stoute. Gorcum Actief heeft onder andere in februari 2017 een interessante lezingenavond georganiseerd in het Gymnasium Camphusianum, waarvoor veel belangstelling was. In het afgelopen jaar zijn vier wetenschappelijke onderzoeken naar dit kasteelcomplex verricht en zijn twee uitgebreide wetenschappelijke artikelen van dr. M. Hurx in vakliteratuur verschenen. Gorcum Actief vindt dat dit erfgoed met respect moet worden behandeld door het niet verder aan te tasten, maar ongeschonden in situ te bewaren. Dankzij de belangstelling en onderzoeken is veel meer kennis vergaard over dit grootse en enigszins mysterieuze kasteelcomplex, het grootste ooit gebouwd in Noord-Europa. Met een vrij eenvoudig radar bodemonderzoek kunnen de contouren van dit complex worden vastgesteld. Gorcum Actief onderzoekt in samenwerking met andere partners mogelijkheden voor een 3D-reconstructie (vergelijkbaar met die van de Utrechtse Domtoren). Dit historisch erfgoed leent zich bij uitstek voor stadspromotie.

Tenslotte laten we niet onvermeld dat onze inspanningen om de winkeltijden over te laten aan de winkeliers deze raadsperiode zijn beloond. Supermarkten en bouwmarkten kunnen nu alle zondagen de deuren openen, de binnenstad kiest voor een vaste koopzondag in de maand. Activiteiten in de binnenstad kunnen daarop worden afgestemd.

Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven stimuleren, met name technisch- en ICT onderwijs op MBO- en HBO-niveau. Initiatieven voor HBO scholen juichen wij toe.

Brede-scholen zijn tevens buurtcentra met activiteiten na schooltijd op sportief en (sociaal) cultureel gebied. Cultuureducatie hoort thuis in regulier onderwijsprogramma.

De gemeente heeft voor onderwijs alleen een faciliterende rol. Er moet een goede spreiding en een divers aanbod zijn van basisscholen. Met het voortgezet onderwijs – VMBO, Havo, VWO en gymnasium – vervult Gorinchem een regionale rol. Het bedrijfsleven, onder anderen de maritieme sector, zit te springen om technisch goed geschoolde medewerkers. De samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen moet blijvend worden gestimuleerd en waar nodig versterkt en/of verdiept. Gorcum Actief wil zich inzetten voor goed technisch- en ICT onderwijs op MBO- en HBO-niveau. De initiatieven voor HBO-onderwijs voor ICT, Liberal Art en Sciences en andere kunnen rekenen op een helpende hand van de gemeente.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in mooie schoolgebouwen zoals de brede-scholen in verscheidene wijken. Deze multifunctionele schoolgebouwen moeten ook inzetbaar zijn voor sociaal culturele activiteiten in de wijken. Gorcum Actief ziet een ‘match’ tussen wijkgericht werken vanuit het stadhuis en participatie vanuit inwoners in schoolgebouwen ‘om de hoek’. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol.

Het onderwijs verzorgt een deel van cultuureducatie. Cultuureducatie hoort thuis in het reguliere lesprogramma op school en dat dit kan worden uitgebreid door andere bronnen aan te boren. Gorinchem Beweegt kan naast haar sportieve pijler actiever inzetten op culturele programma’s op scholen. Muziekonderwijs en beeldende vorming vinden ‘buitenschools’ plaats.

Gelijke kansen voor alle verenigingen. Piekuren in sportaccommodaties zijn voor de jeugd. Nieuwe sportzaal in Gorinchem-Oost is geschikt voor verscheidene sporten.

Theaters, musea en bibliotheek behouden hun zelfstandige bestaan. Er komt een expositieruimte voor Vesting Gorcum in het kader van Unesco Werelderfgoed.  

Gorinchem heeft een rijk verenigingsleven op gebied van sport, cultuur en recreatie. Dat is belangrijk, want het verenigingsleven vormt het bindweefsel in een maatschappij. Verenigingen verdienen daarom altijd steun van de gemeente.

Gorinchem heeft een veelzijdig aanbod op gebied van sport. Vrijwel alle sporten kunnen worden beoefend. Voor sportverenigingen heeft de gemeente een faciliterende rol. Veel buitensportaccommodaties zijn nu van kunstgrasvelden voorzien.

Er bestaat een ongelijkheid tussen buiten- en binnensporten. Binnensportverenigingen hebben over het algemeen hogere huurkosten voor het gebruik van accommodaties. Door deze ongelijkheid zijn binnensporten voor de leden veel duurder dan buitensporten. Gorcum Actief streeft naar meer gelijkheid bij sportverenigingen. Bovendien is zaal- of zwemruimte niet altijd beschikbaar. Zogenoemde piekuren moeten bij voorkeur worden gereserveerd voor de jeugd. Senioren kunnen buiten de piekuren terecht. Dit beleid zal ertoe leiden dat meer jeugd voor binnensporten kan kiezen en er een meer homogene verdeling van binnen- en buitensporters ontstaat in Gorinchem.

Vrijwel alle sportvoorzieningen zijn op Molenvliet in West-Gorinchem gevestigd. Oost-Gorinchem is slecht bedeeld. Met de bouw van de nieuwe brede school op Hoog Dalem kan dit stadsdeel beter worden gefaciliteerd met een goede nieuwe sportzaal, die voor meerdere sporten inzetbaar is. Sportverenigingen willen zich graag spreiden over de stad. Met het oog op de toekomst – in Gorinchem-Oost wonen veel gezinnen – is het meer dan wenselijk dat in dit stadsdeel meer en betere faciliteiten komen.

De bezetting van sporthal De Hoefslag blijft nogal achter. De ligging van deze accommodatie is niet gunstig voor kinderen om naartoe te fietsen. Onderzocht kan worden of een vorm van vervoer hier uitkomst kan bieden.

Een voorstel van Gorcum Actief voor behoud van schouwburg De Nieuwe Doelen gecombineerd met een bibliotheekfunctie heeft het niet gehaald, maar is evenmin volledig van de baan. Het gemeentebestuur heeft het cultuurbeleid ‘on hold’ gezet tot de verkiezingen. Ondertussen is er in de Nieuwe Doelen wel een theaterfunctie voor de stad in combinatie met theatercafé Vijfzinnen ontwikkeld. Een mooi initiatief dat bijval verdient. Zoals het er nu naar uitziet kan de sfeervolle theaterzaal blijven bestaan voor uitvoeringen en tal van activiteiten in de stad. De twee kleinere theaters Peeriscoop en ’t Pand draaien zelfstandig en vormen mooie voorzieningen, die de stad kleurrijk maken.

De mogelijkheden voor een multifunctioneel cultuurhuis met een ‘vlakke-vloer-zaal’ worden nog onderzocht. Het is de vraag of een dergelijke zaal in de behoefte voorziet. Gorinchem is een aantrekkelijke plaats om te wonen als er goede voorzieningen zijn, onder andere voor recreatie en cultuur. Gorcum Actief wil daarom investeren in schouwburg de Nieuwe Doelen en de goedlopende initiatieven in theatercafé De Vijfzinnen kans en stimulans geven.

De Gorcumse culturele wereld heeft afgelopen jaren veel gepraat over grote hervormingen, het ene onderzoek volgde op het andere, maar het is beter om wat goed is te behouden. Het Gorcums Museum draait zo goed dat een zelfstandig voortbestaan, herinrichting en liefst enige uitbreiding meer dan wenselijk is. Er zijn plannen voor een verbouwing en nieuwe inrichting van het museum. Daarbij kan rekening worden gehouden met goed bereikbare openbare toiletten inclusief een invalidentoilet.

Het museum biedt onderdak aan inspirerende wisseltentoonstellingen en activiteiten en biedt een blik op het Gorcums cultureel erfgoed, het DNA van de stad. Een belangrijke voorziening ook voor toeristen.

Daarnaast is er het Hamelhuis op de Kortendijk en is het wenselijk een expositieruimte over de vestingwerken in te richten, zeker als de vesting werelderfgoed wordt. Te denken valt aan de locatie van de vroegere BB-kelder onder de Dalemwal.

De openbare bibliotheek beschikt nu over een te grote accommodatie aan de Groenmarkt en verhuurt een deel van de ruimte. De diensten van de bibliotheek verschuiven naar meer cursussen en activiteiten. Gorcum Actief ziet een beperkte rol voor de bibliotheek in de binnenstad, maar des te meer in brede-scholen in de wijken. Daar kunnen uitleen- en inleverposten komen en er kunnen cursussen of activiteiten worden georganiseerd. Een vergelijkbare uitleen- en inleverpost kan op het station worden ingericht.

Sport, spel, recreatie en gezondheid liggen dicht bij elkaar. In ‘De Kracht van Sport’ wordt een samenwerking tussen onderwijs en sport tot stand gebracht met een gezamenlijke schoolsportagenda. Gorinchem Beweegt is een verbindende schakel zowel op scholen, als in de wijken, als in samenwerking met sportverenigingen.

De gemeente heeft een Speelruimteplan vastgesteld dat de komende tien jaar zal worden uitgevoerd.

(zie voor recreatie en leisure ook paragraaf 3 Toerisme en Binnenstad)

De gemeente heeft een faciliterende en ondersteunende rol bij burgerparticipatie. Wijkorganisaties krijgen een eigen wijkbudget.

Volgens landelijke tendens zal ook Gorinchem de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk aanspreken. Gorinchem doet dat niet alleen. Zij organiseert die ondersteuning in samenspraak met zorg- en welzijnsaanbieders, burgers, cliëntorganisaties, vrijwilligers en mantelzorgers. Wat de landelijke overheid wil is dat op lokaal niveau de participatiesamenleving gerealiseerd gaat worden. Gorinchem kan en zal daarin niet achter blijven.

De welzijnsorganisatie Staerk is vier jaar geleden gestopt met het uitvoeren van haar taken. Vrijwilligers worden geacht deze taken op zich te gaan nemen. De bereidheid die men aan weerbare burgers vraagt om zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving kan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. De gemeente heeft een veranderende taak. Van een organiserend en uitvoerend orgaan is de gemeente aan het voorbereiden op haar faciliterende en ondersteunende taak.

Gorcum Actief vindt dat voor de burger duidelijker moet worden waar de verantwoordelijkheid van de burger eindigt en die van de gemeente begint. Dit zal proactief gestuurd moeten worden. De weerbare- en vrijwillige burger moet zich gesteund voelen door een sterk faciliterende lokale overheid. Ook hier zullen de kaders moeten worden aangegeven; waar de taak van de vrijwilliger stopt en het handelen van de professional moet worden ingezet. Wij vinden dat de vrijwilliger / burger ondersteund moet worden in de nieuwe positie die de participatie samenleving van haar vraagt. Gorcum Actief kijkt uit naar de evaluatie van de nieuw aan te stellen ‘sociaal verbinder’ (zo u wilt volgens oude terminologie ‘opbouwwerker’) die het sociaal en maatschappelijke functioneren van buurthuizen/buurtkamers en brede scholen gaat coördineren en ondersteunen.

Gorcum Actief heeft bijzondere waardering voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk of buurt. In verscheidenen wijken zijn in plaats van klankbordgroepen zelfstandige organisaties ‘wijkbelang’ ontstaan. Deze organisaties verdienen meer steun van de gemeente zodat deze zich verder kunnen ontwikkelen en in de toekomst over een eigen ‘wijkbudget’ kunnen beschikken.

Gorcum Actief pleit voor een menselijke maat en zorg dichtbij huis door het versterken van de bestaande netwerken. De belangen van iedere zorgvrager worden door één zorg-regisseur behartigd. Geen overbodige keukentafelgesprekken en altijd mét een onafhankelijke cliëntondersteuner. Overbodige of tegenstrijdige regelgeving schrappen. Een beschermde werkvoorziening in Gorinchem in stand houden.

Door de decentralisaties van de rijksoverheid in het sociaal domein, welke per 1-1-2015 zijn ingegaan, is een zware druk op de gemeente Gorinchem gelegd. Dit betekent extra taken, die voor een groot deel met minder geld moeten worden uitgevoerd. De drie decentralisaties zijn: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet. We hebben het hierbij over de verschuiving van de jeugdzorg van rijk naar gemeente, de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo en Wet werken naar vermogen.

Het gaat om taken van Gorinchem die gericht zijn op de ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare groepen: volwassenen en kinderen die zonder hulp niet zelfstandig in en om het huis kunnen functioneren, op de arbeidsmarkt kunnen participeren of kunnen meekomen op school. Het gaat om drie domeinen die binnen de gemeente in één hand komen. Het gaat niet om instellingszorg, maar om eerstelijnszorg.

De Gorcumse overheid kan (en hoeft) dat niet allemaal te organiseren en een gedeelte zal gefaciliteerd worden. Gorinchem maakt deel uit van de GR (gemeenschappelijke regeling), waarbij b.v. zorg door meerdere gemeenten gezamenlijk wordt ingekocht.

Ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om de decentralisatie van de functie begeleiding goed te laten verlopen het TransitieBureau (overgangsbureau) begeleiding opgericht. Dit T-bureau richt zich op gemeenten, (zorg)aanbieders, patiënten- en cliëntenorganisaties en andere spelers in het veld.

Gorcum Actief pleit voor een menselijke maat en dichtbij huis voor welzijn en zorg door het versterken van de bestaande netwerken (o.a. huisartsen, verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werk, i.s.m. tweedelijnsgroepen in het ziekenhuis en andere instellingen) op professioneel vlak, waarbij de gemeente zo weinig mogelijk in de weg loopt. Het kan verleidelijk zijn om grote contractpartners aan te trekken, maar het budget voor jeugd- en ouderenzorg moet niet opgaan aan kosten voor management, maar besteed worden aan rechtstreekse zorg van de cliënt/patiënt. Zorgverzekeraars bepalen in toenemende mate waar zorg gehaald mag worden.

In de Sociale Teams werken verschillende maatschappelijke organisatie samen. Zij zijn de ‘spin in het web’ als het gaat over maatschappelijk werk, wijkverpleging, jeugdzorg, ggz, wijkpolitie en andere deskundigheid. Na drie jaar werken vanuit een ‘multi-problem’ systematiek moet het roer om; een probleem staat nooit op zichzelf, maar maakt altijd deel uit van een geheel. De gemeente Gorinchem heeft stappen gezet in het wijzigen van de strategie. Gorcum Actief zal nauwlettend toezien op uitvoering hiervan.

Gorcum Actief vindt het erg belangrijk dat er daadwerkelijk één zorg-regisseur is, die de zaken behartigt! De professional is empatisch en stelt de belangen van de cliënt voorop/ de cliënt is leidend. Tevens moeten de Sociale Teams beter bereikbaar en zichtbaar zijn in de wijken. Hiervoor zijn spreekuren in buurthuizen en brede scholen nodig, waar volgens een vaste planning op regelmatige tijden een coördinator van het Sociaal Team aanspreekbaar is om vragen te beantwoorden en gegevens op correcte wijze te kanaliseren en de casus in behandeling te nemen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning. Zij komt in overleg met de cliënt tot een indicering van het aantal uren dat de cliënt recht heeft op deze ondersteuning.

Gorcum Actief vindt dat een onafhankelijke cliëntondersteuner bij dit mondelinge gesprek aanwezig moet zijn (indicatie n.a.v. een telefonisch overleg is onacceptabel). Immers; vanuit een kwetsbare en afhankelijke positie is het moeilijk om op positieve wijze voor jezelf op te komen! Gemeente Gorinchem moet nadrukkelijk samenwerken met Zorgkantoren t.b.v. het beschikbaar stellen van deze onafhankelijke cliëntondersteuning. In het regeerakkoord is hiervoor € 55 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Voor hen, van wie op voorhand duidelijk is dat hun situatie niet zal verbeteren (bij  een chronische ziekte met progressief verloop), is een jaarlijks terugkerend stressvol keukentafelgesprek overbodig. Het moet voor hen de regel zijn dat zij zich melden wanneer verzwaring van de zorg noodzakelijk is.

Voor de meeste mensen is omkijken naar elkaar gelukkig een vanzelfsprekendheid, maar de rol van mantelzorger is toch van een geheel andere orde en zeker nìet vanzelfsprekend. Het legt een zware druk op naasten, die niet altijd is vol te houden. De overbelaste mantelzorger is dan ook helaas geen uitzondering meer. Gorcum Actief vindt dat hiermee bij de indicering uitdrukkelijk rekening moet worden gehouden. Daarnaast moeten er voldoende middelen zijn om dagopvang te realiseren en is maatwerk een vereiste.

De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van financiële middelen t.b.v. noodzakelijke aanpassingen in woningen  opdat thuis wonen ook daadwerkelijk mogelijk blijft.

De wijzigingen in de zorg hebben een woud van regelgeving in de hand gewerkt, waardoor een doolhof van elkaar soms tegenwerkende regels is ontstaan. Bij de landelijke overheid is dit ‘kwartje’  inmiddels ook geland. Zij hebben het initiatief genomen tot zogenoemde “schraapsessies”. In deze sessies moeten de overbodige en tegenwerkende regels worden geschrapt. De gemeente Gorinchem kan actief deelnemen aan deze zogenoemde ‘schraapsessies’ teneinde lasten en bureaucratische regels, waar de mantelzorger tegenaan loopt, te slechten. (B.v. Ouders van een kind met geestelijke en lichamelijke beperking vragen ter ondersteuning PGB voor 5 uur per week. Na intake volgt een WLZ indicatie met permanente opname in een instituut. Wat gaat hier fout?)

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen zich te ontwikkelen naar passend werk, dat is de doelstelling van de participatiewet. (Niet te verwarren met de participatie samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid en initiatief moeten nemen). Dit betekent een afbouwen van de sociale werkvoorziening en vraagt een actieve houding van werkgevers om deze mensen binnen hun bedrijf een plaats te geven.

Niet voor iedereen is dit een haalbaar concept. Gorcum Actief pleit er dan ook voor om voor hen een beschermde werkvoorziening in Gorinchem in stand te houden.

De wijziging in de loonkostensubsidie, zoals in het regeerakkoord gesteld, zou tot gevolg hebben dat deze werknemers met een beperkte arbeidsproductiviteit vanuit de gemeente geen aanvulling tot het minimum loon krijgen, maar slechts een aanvulling tot bijstandsniveau. Het mag duidelijk zijn dat hierdoor het aantal mensen dat in de financiële problemen komt groeit. Onderzocht moet worden of deze door de gemeente uit te keren aanvulling op het niveau van het minimum loon behouden kan blijven.

Ook statushouders zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Nederlandse taal, een andere cultuur en andere eisen aan vakmanschap vormen een eerste belemmering. De verplichte inburgeringscursus is overgeleverd aan de vrij markt. De wildgroei van externe particuliere bureaus bieden zeker geen garantie voor kwaliteit. De verantwoordelijkheid voor deze cursus moet weer terug gelegd bij gemeenten, opdat kwaliteit geborgd is en een zo spoedig mogelijke integratie mogelijk.

Ondanks vele pogingen is er nog altijd een wachtlijst voor jongeren met een zorgvraag, waardoor kans op verzwaring van de problematiek toeneemt. Ook hier geldt dat er dringend behoefte is aan 1 regisseur die de cliënt voorop stelt en de belangen behartigt van de cliënt en zijn/haar familie. Deze cases zijn altijd “multi-problem”, het heeft zijn weerslag op het gehele gezin. Vanuit de visie dat preventief gewerkt moet worden is snel handelen noodzakelijk. Ook hier moet overtollige regelgeving worden geschrapt en met korte lijnen worden gewerkt.

Tot slot uit het regeerakkoord:

Ziekenhuizen, GGZ, huisartsen en wijkverpleging krijgen opnieuw te maken met een uitgavenplafond. Het CPB rekende de plannen door en constateerde dat de lagere zorguitgaven uiteindelijk resulteren in ‘mindere zorg, of zorg van slechter kwaliteit’. Een uitdaging aan alle betrokken partijen, dus ook de gemeente, een zo efficiënt mogelijke werkwijze te ontwikkelen, zonder tijd en geld verslindende bureaucratie, om een zo optimaal mogelijk resultaat te boeken.

Als Gorinchem een centrumfunctie wil behouden dan hoort een regionaal ziekenhuis, waar de essentiële zorg geleverd kan worden, daarbij. Tevens hecht Gorcum Actief er aan dat het Beatrixziekenhuis een spoedeisende hulp op niveau behoudt.

Aspect Duurzaamheid in alle (ver)bouwplannen meenemen. Coöperaties voor inwoners en/of bedrijven, die in duurzaamheid willen investeren, stimuleren of initiëren. Meer ruimte voor groen in de binnenstad. Actie Steenbreek in de hele stad. Wandelroute in de Woelse Waard.

Bij Duurzaamheid denken wij aan alle maatregelen die bijdragen aan minder CO2-uitstoot, schonere lucht en een gezonder milieu. Duurzaamheid is een bijna-alles-omvattend begrip. Bijdragen hierin variëren van zorgvuldig afval scheiden in iedere huishouding tot de bouw van grote windturbines op het nieuwe bedrijventerrein De Groote Haar in Gorinchem-Noord. Het Waterschap Rivierenland heeft onlangs in Gorinchem-Oost bij de waterzuiveringscentrale een zonneweide geopend, zodat deze centrale CO2-neutraal kan werken. In Oost-Gorinchem zijn ook enkele gasvrije woonbuurten gebouwd. Maar er zijn nog veel stappen te maken, met name bij bedrijven en in het woningbestand.

Het aspect duurzaamheid moet bij alle plannen worden meegenomen. Gorcum Actief wil werken aan gasvrije wijken. In het hele woningbestand, zowel particulier als van Woningcorporatie Poort6, moeten maatregelen worden getroffen op gebied van duurzaamheid: woningen isoleren, waar mogelijk en wenselijk zonnepanelen plaatsen. Sommige (grote) daken lenen zich voor ‘groene’ of Eco-daken.

De omschakeling naar duurzame warmte uit elektrische warmtepompen (een investering van 18.000 euro per huishouding) is voor de meeste inwoners  nog een te grote stap. Bureau Ecorys en Milieudefensie dringen aan op overheidssteun bij dergelijke investeringen.

Veel investeringen kunnen in coöperatief verband worden gerealiseerd. De gemeente kan voor dergelijke coöperaties het initiatief nemen, en/of initiatieven van particulieren en bedrijven stimuleren.  Eén van de ambities in GO2032 is een Kenniscentrum Duurzaamheid om klimaatdoelen te bereiken. Gorcum Actief juicht een integrale samenwerking hiervoor toe, daarbij inbegrepen actie Steenbreek voor minder stenen en meer groen in de stad.

De gemeente Gorinchem heeft een klein grondgebied. De stad ligt net buiten het Groene Hart ingeklemd tussen rijks-, vaar- en spoorwegen. In de stad is ‘alles volgebouwd’, wordt vaak gezegd en dat is volgens Gorcum Actief, als de laatste bouwkavels zijn bebouwd,  inderdaad het geval. Het is daarom van groot belang overgebleven natuur, groen en ruimte te koesteren en waar mogelijk groen aan te leggen.

Veel bomen in Gorinchem zijn ziek. Ook de beeldbepalende kastanjebomen Buiten de Waterpoort en langs de stadswallen. Zieke of slechte bomen kunnen stapsgewijs worden vervangen door inheemse boomsoorten, die tevens meer biodiversiteit genereren zoals bijvoorbeeld de Hollandse eik. Om de biodiversiteit te stimuleren zou Gorinchem zich kunnen aansluiten bij het project Nationale Bijenstrategie. Veel wilde bijensoorten worden met uitsterven bedreigd en dat zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor wat betreft bestuiving van planten.

Hetzelfde geldt voor het toch al zeer beperkte buitengebied van Gorinchem. Natuurgebied De Woelse Waard (de uiterwaarde tussen Gorinchem en Dalem) is een bijzonder mooi landschap – op de valreep gered dankzij onderzoek en actie van Gorcum Actief – dat bescherming verdient. Dit gebied maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en zou moeten worden opengesteld voor publiek met bijvoorbeeld een mooie wandelroute.

Sociaal cultureel werk op buurtniveau ter bevordering van sociale cohesie en integratie. Alle jongeren verlaten school met startkwalificatie en hebben gelijke kansen. Buurtpreventie stimuleren. Meer handhaving.

Gorinchem is een fijne stad om te wonen en te werken. De meeste inwoners voelen zich veilig. Toch scoort Gorinchem hoger dan landelijk gemiddeld als het gaat om bijvoorbeeld winkeldiefstallen, vernielingen en verwijzingen naar bureau Halt. In de Haarwijk voelt men zich minder veilig dan voorheen, blijkt uit onderzoek. Er moeten dus maatregelen worden genomen die direct of indirect verband houden met deze ontwikkelingen.

Uit recent onderzoek blijkt dat veel inwoners meer spanningen tussen verscheidene bevolkingsgroepen ervaren dan voorheen. Er komt een nieuw programma Diversiteitsbeleid. Tevens is buurtgericht sociaal cultureel werk nodig om sociale cohesie en integratie te bevorderen.  Sociaal cultureel werk moet in sommige wijken opnieuw worden opgebouwd, al dan niet door middel van participatie, en samen met jongeren kunnen activiteiten worden georganiseerd. Er moet wat te doen zijn in de stad.

Voor wat betreft jeugd en jongeren is het belangrijk dat zij goede startkwalificaties voor de arbeidsmarkt behalen, stageplaatsen krijgen en aan het werk kunnen.

In de donkere periode van het jaar neemt het aantal inbraken toe. In verscheidene buurten wordt in samenwerking met de politie gewerkt met buurtpreventieteams. Dit blijkt goed te werken. Ook voorlichting aan inwoners, over wat zij zelf kunnen doen om inbraken te voorkomen, werpt vruchten af. Onderzocht kan worden of ‘smart-camera-bewaking’ bij in- en uitvalswegen en rotondes (vluchtroutes) effectief zijn voor zowel preventie als de bevordering van de pakkans.

Op gebied van Handhaving valt er veel te winnen in Gorinchem. Dat geldt niet alleen voor wat betreft vandalisme en overlast in woonbuurten, maar ook bij fietsen in wandelgebieden, te veel of te grote reclameborden of uitstallingen,  loslopende honden, bazen die hondenpoep niet opruimen, verkeerd parkeren, controle op zwerfvuil enzovoorts.

Door klimaatverandering zijn maatregelen nodig om de voeten droog te houden. De winter van 2017-2018 telt al drie periodes van hoog water in de Merwede. Geen alarmerende waterstanden, wel een mooi schouwspel. Inwoners van Gorinchem-Oost wonen in het uiteinde van de Tielerwaard. In 1995 werd dit stadsdeel in verband met gevaarlijk hoog water geëvacueerd. Ook nu blijken veel inwoners zich zorgen te maken om klimaatveranderingen, die meer water tot gevolgd hebben. Waterschap Rivierenland is momenteel bezig met plannen voor verdergaande dijkversterking van het tracé Waardenburg-Gorinchem. Dat zou voldoende veiligheid moeten bieden.

Een ander aspect is water in de singels en sloten. In natte periodes staan singels en sloten vol water en blijkt de verwerking van veel regenwater te traag te verlopen, zowel in Gorinchem-Oost als op een aantal plaatsen in de Haarwijk. Singels en sloten moeten goed onderhouden worden. Als de capaciteit voor hemelwater onvoldoende is, moet deze worden uitgebreid.

Bezuinigingsbeleid verstandig afbouwen en weer investeren. Promotie in grote steden voor Gorinchem als nieuwe woonplaats. Steviger lobby voor bereikbaarheid van de stad. 

Het huishoudboekje  van de gemeente Gorinchem is de afgelopen vier jaren aanzienlijk verbeterd. Dit is veroorzaakt door meerder factoren:  bezuinigingen, extreem lage rente, verkoop van gemeentelijke bezittingen, door de staat opgelegde nieuwe wijze van administreren en een begin van economisch herstel met bijpassend herstel van de woningmarkt.  Er zijn op financieel gebied nogal wat vernieuwingen doorgevoerd, die een goed uitgangspunt vormen voor een nieuwe raadsperiode. Voor informatie over de gemeente zie: waarstaatjegemeente.nl. Hier kunt u onze gemeente vergelijken met andere gemeenten in Nederland.

Toch blijft de financiële situatie van de gemeente kwetsbaar. De gemeente Gorinchem heeft veel hogere schulden dan landelijk gemiddeld. Daardoor is op dit moment de jaarlijkse rentelast 3,5 miljoen euro. Bij renteverhogingen stijgt dit bedrag evenredig mee. Dat heeft dan aanzienlijke gevolgen voor het huishoudboekje.

Bijvoorbeeld: een van de grotere niet-commerciële inspanningen  van de gemeente is de aanleg/renovatie van een vijftal kunstgrasvelden. Dit kost 2,25 miljoen euro af te schrijven in tien tot twintig jaar. Dit was een groot besluit terwijl het slechts een fractie was van de onbesproken rentelast.

De algemene reserve, het vermogen om te investeren, is de afgelopen jaren flink gestegen. Dit is gedeeltelijk reëel maar gedeeltelijk bepaald door de nieuwe methode van administreren. Het rijk heeft gesteld dat bijvoorbeeld de bovenwijkse voorzieningen  voor de nieuwe wijk Hoog Dalem in Gorinchem-Oost niet nu al gereserveerd mogen worden. Dit geldt voor alle Nederlandse gemeenten. Deze maatregel is getroffen om het vermogen van de staat te vergroten en dat verbetert de positie van Nederland met als gevolg  een lagere rente. Dit is ook goed voor Gorinchem.

Diverse bouwprogramma’s worden nu uitgevoerd. Bij een stabiel economisch herstel zou dat geen verdere problemen moeten opleveren. Van groot economisch belang zijn de bereikbaarheid van de stad en de ontwikkeling van bedrijventerrein De Groote Haar in Gorinchem-Noord. De gemeente moet hierbij de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken en samenwerken aan een bestendige toekomst van de stad.

De maatregelen die Gorcum Actief voorstelt zijn:

 • Verstandig afbouwen van het bezuinigingsbeleid. Als eerste moeten de gebudgetteerde  bedragen voor de zorg nu ook daadwerkelijk worden besteed, natuurlijk op verantwoorde wijze. Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren te zuinig geweest. Dit bezuinigingsbeleid moet nu worden afgebouwd. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op gezondheidszorg en welzijn van onze jongeren en ouderen. Nu moet de effectiviteit van het uitvoeren van dit beleid worden verbeterd. Gorcum Actief vindt bovendien dat de beschikbaar gestelde middelen volledig moeten worden besteed, anders dreigt de situatie dat de staat de winsten afroomt en dat deze middelen daardoor verloren gaan voor onze inwoners.
 • Een campagne starten om Gorinchem te promoten als stad om in te wonen zodat de bouwprogramma’s sneller worden uitgevoerd met als gevolg schuldreductie.
 • Een actievere lobby om Gorinchem meer prioriteit te geven bij de renovatie van de A27 en de nieuwe Merwedebrug, De geplande vertraging brengt de staat geld op maar kost de gemeente Gorinchem veel omdat daardoor de ontwikkeling van bedrijventerrein De Groote Haar weer wordt vertraagd.
 • Het beleid van afstoten van gemeentelijk bezit  – dat geen publieke functie heeft of kan krijgen – wordt doorgezet.

Met deze maatregelen kan Gorinchem weer toetreden tot de gemeenten met een gezond huishoudboekje zonder de inwoners met verdere bezuinigingen te belasten.

Ambitieus bestuur dat open en transparant werkt. Geen achterkamertjespolitiek. Samenwerking met buurgemeenten in de regio verbeteren. Actief werk maken van regiofunctie; stad en ommelanden hebben elkaar nodig.

De gemeente Gorinchem krabbelt uit een economische crisis. De afgelopen jaren zijn veel bezuinigingen doorgevoerd en op diverse beleidsterreinen moet nu aan vernieuwing worden gewerkt. Daarvoor is een ambitieus college van burgemeester en wethouders nodig dat als een team werkt aan verbeteringen voor de stad; open en transparant. Op sommige beleidsterreinen, zoals maatschappelijk werk, het sociaal domein en cultuur, kan beter worden gesproken van een herstel. Daarbij is participatie van inwoners van groot belang.

De gemeenteraad heeft als volksvertegenwoordiging een toetsende en controlerende rol. Gorcum Actief wil een levendige dialoog waarbij een wisselwerking kan ontstaan, zodat voorstellen scherper en beter worden. De taak van de raad kan helderder worden vervuld en gecommuniceerd. De gemeenteraad kan als zelfstandig orgaan een eigen communicatie met de stad voeren. Voor Gorcum Actief is het al jaren gebruikelijk rechtstreeks met de inwoners van de stad te spreken of anderszins te communiceren. Tijdens Open Havendagen en Botenbeurzen bemant Gorcum Actief een eigen kraam waar veel inwoners het gesprek aangaan.

Ook samenwerking in de regio, met buurgemeenten, is van groot belang voor Gorinchem om de stad als voorzieningencentrum in stand te houden. Stad en ommelanden hebben elkaar nodig.

Gorinchem kan ook in de toekomst een zelfstandige gemeente blijven als financiën en voorzieningen op orde zijn. Gorcum Actief spreekt in dit verband liever van ‘regiofunctie’ dan van ‘centrumfunctie’.

Top 11

 • Gratis parkeren in binnenstad tijdens daluren
 • Bereikbaarheid in en rond Gorinchem moet beter
 • Bouwen naar behoefte: voor starters en ouderen
 • De binnenstad ontwikkelen als toeristische locatie
 • Wijkorganisaties en buurtkamers stimuleren met eigen budget
 • Verenigingen steunen als bindmiddel in de samenleving
 • Respect voor historisch erfgoed in beschermde binnenstad
 • Actief werk maken van regiofunctie in stad en omgeving
 • Bezuinigingen ombuigen: Weer investeren!
 • Alle zorggelden aan zorg besteden met beter maatwerk
 • De Nieuwe Doelen en het Gorcums Museum blijven zelfstandig best bestaan