Nieuws van Gorcum Actief

Gorcum Actief
Gorcum Actief21/02/2023 at 9:09pm
Uitwaaien en info snuiven bij Betuwewind.
Het was wel even uitwaaien bij Betuwewind, het geslaagde windpark bij knooppunt Deil. De gemeenteraadsleden van Gorinchem en Molenlanden gingen er op excursie om te zien en te horen hoe een energietransitie wèl kan, mèt draagvlak en vooral met lokaal eigendom.
Er was een grote opkomst. Van Gorcum Actief namen Vivian Twickler en Everdien Hamann deel aan de excursie. Ter plaatse kregen zij uitleg over hoe Betuwewind te werk is gegaan met Avri en Deil, goede voorbeelden. Ook werd er een presentatie gegeven over diverse vormen van coöperaties en lokaal eigendom.
Beide gemeenteraden moeten binnenkort beslissen over de RES 2.0 regio Alblasserwaard.
In Gorinchem zijn de zoeklocaties in Gorinchem-Oost, Lingewijk en Avelingen door de gemeenteraad afgeblazen, omdat deze te dicht bij de stad waren. Nu wordt naar alternatieven gezocht aan de noordzijde van de stad. Lukt dat niet, dan riskeert Gorinchem een aanwijzing van provincie en komen de windturbines alsnog op Avelingen. De provinciale verkiezingen op 15 maart zijn ook daarom heel belangrijk.
Gorcum Actief
Gorcum Actief21/02/2023 at 8:32pm
https://www.youtube.com/watch?v=P7leg_-gcj4
De bouw van het nieuwe Van der Valk hotel in Gorinchem-Oost is nu zo goed als klaar. Vrijdag gaan we kijken hoe het is geworden. We waren er eerder tijdens de bouw met ondernemersnetwerk OC-G, zie bijgaand filmpje. Gorcum Actief heeft mede aan de wieg gestaan van dit nieuwe hotel met voorzieningen voor stad en regio. Ook voor het bedrijfsleven is dit een belangrijke ontwikkeling.
Gorcum Actief
aftermovie Rondleiding Van der Valk Hotel Gorinchemeen film van Sietsema Productionshttps://www.sietsemaproductions.nlMeer info over bijeenkomsten http://oc-...
Gorcum Actief
Gorcum Actief27/01/2023 at 1:16pm
https://www.ad.nl/gorinchem/de-nieuwe-doelen-kan-toch-tijdelijk-gebruikt-worden-alleen-voor-incidentele-eindvoorstellingen~af4f448e/?fbclid=IwAR0OpSPwLPdN_RCxxKCLyKPnGJzC0y2LyzRXvcwteW26wNuVIhdoV3olZjM

Dramatisch Nieuwe Doelen-debat:
Gorcum Actief: Plakbandjespolitiek moet stoppen!

Raad 26 januari 2023. Interpellatiedebat Nieuwe Doelen:
Voor zover wij kunnen nagaan is schouwburg De Nieuwe Doelen al decennia lang punt van discussie. Al weer ruim vier jaar geleden trad een college aan dat beloofde het probleem snel op te lossen. Het werden vier lange jaren van plakbandjespolitiek zonder enig resultaat. Inwoners, bezoekers en ja, ook cultureel ondernemers zijn zo onderhand Nieuwe-Doelen-moe.
Om die reden is er nu voor gekozen om eens door te pakken, een besluit te nemen, hier in de raad. We verbazen ons om deze actie van interpellanten omdat ook zij nog vrij recent er zelf voor kozen om ‘een grote-zaal-voorziening’ op de eigen raadsagenda te plaatsen en het onderwerp is ook al geagendeerd! Nog voor het zomerreces komen de eerste voorstellen. Dus waarom zo’n zwaar middel als een interpellatiedebat inzetten?
Dan de zorgen die worden geuit en de motie: De Nieuwe Doelen moet weer open. Ja, dat kan bij wijze van uitzondering als er werkelijk geen andere mogelijkheden zijn voor uitvoeringen. Maar voor de meesten zijn al lang andere locaties gevonden. Gelukkig. Een toezegging van het college, dat niemand in de kou komt te staan, is wat ons betreft voldoende. Het dossier is al ruim twintig jaar oud; nu graag daadkracht en ophouden met miezemieren. De Gorcumers hebben dat verdiend!

Nb: Stichting Podium Pandemonium heeft gedurende de coronajaren de Gorcumse theatervoorziening in het oude Nieuwe Doelen-gebouw tijdelijk verzorgd. Dat hebben zij uitstekend gedaan. Chapeau.
Om plannen te kunnen maken voor de toekomst en deze te realiseren, moet er tijd en ruimte komen om dat te ontwikkelen en uit te voeren. Voor de groepen die gebruik maken van deze accommodatie worden tijdelijk alternatieven gezocht. Ook dat kost tijd.
Gorcum Actief
Gorcum Actief16/12/2022 at 5:00pm
Provincie houdt vast aan Windlocatie Avelingen:
Twee jaar tijd voor een alternatief: Motie Vreemd aan de Orde van de Dag.

RAAD, 15 december 2022 Afwegingskader Energietransitie

Dank u voorzitter,
Om maar met de deur in huis te vallen: Provinciale Staten heeft gisteren besloten dat de Gorcumse Avelingen als locatie voor windenergie wel op hun Kaart 16 blijft staan! Hieruit en ook uit de brief van gedeputeerde Potjer, d.d. 11-11-2022, blijkt dat provincie vasthoudt aan het Groene Hart-beleid en de locatie Avelingen voor Windturbines wil laten staan, weliswaar nu voor ‘achter de hand’.

Dit doet geen recht aan ons raadsbesluit van 20 oktober: NoGo voor Wind op Avelingen en het doet ook geen recht aan de gezamenlijke inbreng van onze RES-regio Alblasserwaard tijdens de hoorzitting bij provincie. Daarin werd namelijk aangegeven dat beide gemeenten zich willen inspannen voor alternatieven, waarbij hetzelfde bod kan worden behaald.

Wat betekent dit besluit van provincie nu voor ons? Gedeputeerde Potjer geeft ons in zijn brief weinig kans van slagen; we krijgen twee jaar de tijd voor alternatieven en anders wordt het alsnog de Avelingen. Voorzitter, wij noemen dit 'druk op de ketel'. De tijdsdruk wordt hiermee enorm opgevoerd en ondertussen blokkeert provincie zelf met het Groene Hart-beleid tal van mogelijkheden in onze regio. Te denken valt aan Windturbines langs de rijkswegen A15 en A27, zonneweiden en kleine windmolens bij agrarische bedrijven voor eigen energievoorziening. De agrarische sector zit immers toch al in een uiterst precaire situatie….

Woningbouw
En, provincie houdt geen rekening met onze woningbouwplannen en transformatie van bedrijventerrein Schelluinsestraat, de Tweede Vleugel van de Stad, middels de Regio-deal met subsidie te realiseren. Deze woningen (600 à 800) komen pal naast de Avelingen… Het beleid van provincie lijkt al met al heel tegenstrijdig en laat zelfs de door henzelf gestelde eis van draagvlak los.

Maar voorzitter, tijdsdruk kan ook een voordeel zijn. Want onder druk wordt alles vloeibaar, wordt weleens gezegd. Ook wij zien in dat er tijdnood is; door de energiecrisis, maar ook voor de geloofwaardigheid van de politiek. We willen wèl een goede energietransitie realiseren en we zien in dat er nu plannen moeten komen die kans van slagen hebben. Doorpakken nu, maar wel in goede samenwerking met onze partners.

Daarom deze motie Vreemd aan de Orde van Dag (Gorcum Actief, Stadsbelang, VVD, CU/SGP en SP). We vragen om samen met Molenlanden een afwegingskader op te stellen voor Wind en Zon op land, zodat vooraf duidelijk is onder welke voorwaarden dat kan worden gerealiseerd. Daarna kunnen aan de hand daarvan locaties worden gezocht. We hopen dat de gemeente Molenlanden een vergelijkbaar initiatief neemt en samen met ons het Afwegingskader wil agenderen begin volgend jaar.

Voorzitter, wij zijn ervan overtuigd dat we, als we goed doorwerken, wel in twee jaar tijd samen met Molenlanden goede plannen kunnen neerzetten; met lokaal eigendom, zodat het ook voor ons allemaal iets oplevert, en met goede afstands- en geluidsnormen. Maar daarvoor is eerst beleid nodig dat acceptabel is, zodat er vooraf duidelijk is en er draagvlak kan ontstaan.

Motie:
Verzoekt het college:
• Een voorstel te doen voor een afwegingskader voor
windturbines en zonneweiden op land, om zo aan de
voorkant te formuleren onder welke voorwaarden wind en
zon op land wat ons betreft acceptabel zijn;
• Hierbij in ieder geval in te gaan op de volgende aspecten:
lokaal eigendom, afstands- en geluidsnormen;
• Deze wens in de RES Alblasserwaard te agenderen en bij
voorkeur in samenwerking met buurgemeente Molenlanden
dit afwegingskader te ontwikkelen;

En gaat over tot de orde van de dag

Motivatie
De gemeente Gorinchem ziet nut en noodzaak in van een
voorspoedige energietransitie. De RES-regio Alblasserwaard heeft het bod van de RES 1.0 gehandhaafd. Door tijdsdruk is het belangrijk snel te werken aan alternatieven voor de geschrapte windmolengebieden Avelingen en A15-Oost.
Daarvoor is eerst beleid nodig over wat acceptabel is in deze RES-regio, in samenwerking met de partnergemeente Molenlanden. De verschillende elementen in het afwegingskader, zoals lokaal eigendom, afstands- en geluidsnormen zijn van toepassing op de nieuwe locaties, zodat vooraf meer duidelijkheid en draagvlak ontstaan.

*Na toezeggingen van wethouder Mark de Boer werd de motie overbodig en hebben we deze ingetrokken.

*Kaart uit RES 1.0 met zoeklocaties voor windturbines in de Alblasserwaard. Gorinchem heeft de locaties Gorinchem-Oost (500-meter motie) en Avelingen (NoGo) geschrapt.
Gorcum Actief
Gorcum Actief16/12/2022 at 3:59pm
Algemene Beschouwingen Begroting 2023 Gorcum Actief

Dank u voorzitter,
Het is al weer volop herfst en we komen misschien in zwaar weer. Maar het goede nieuws is: zaterdag komt Sinterklaas! Er is mooi weer voorspeld, dus de intocht zal weer een druk en kleurrijk spektakel worden in de Lingehaven. Wij realiseren ons na de corona-jaren dat het niet vanzelfsprekend is dat er een intocht voor Sint Nicolaas wordt georganiseerd. Dat doet namelijk een nieuwe stichting, een groep vrijwilligers die zich afgelopen jaar enorm heeft ingespannen dit te organiseren. Dus het feest kan doorgaan! En wat is er dan mooier dan daar met een drone een leuke film van te maken? Drone boven de Lingehaven, niet boven de mensen. Voorzitter, waarom màg dat niet? Waarom niet dit kersje op de taart?

Juist nu het zware weer dreigt in veel sectoren moeten we extra blij zijn met alles wat wèl lukt om komende winter goed door te komen en toch ook warmte te beleven. Naast de Sinterklaasintocht ook het Winterfestijn mede dankzij sponsoring. Gaat dit ondanks de energiecrisis volgens programma allemaal gewoon door? Dezelfde vraag stellen wij mbt sfeerverlichting gedurende de wintermaanden. In veel gemeenten wordt immers nu door de energiecrisis op sfeerverlichting bezuinigd.

Buurt Bestuurt
Na de corona lockdowns denken wij ook aan warmte en belangstelling voor elkaar en voor de eigen leefomgeving in de wijken. Vroeger hadden we daarvoor contact met klankbordgroepen, maar die zijn er niet meer. Gorcum Actief is een warm voorstander van wijkgericht werken en het zou goed zijn als groepjes initiatiefnemers ook over een budget kunnen beschikken. Concreet gezamenlijk zaken aanpakken die in bepaalde wijken of buurten spelen. Wij zijn daarom mede-indiener van de motie van Stadsbelang De Buurt Bestuurt en horen graag van de wethouder wat hij daarvan vindt?

Eén van de hoofdthema’s bij wijkgericht werken is de publieke ruimte, groenonderhoud, klimaatadaptatie, hittestress enzovoort. Na de afgelopen hete en droge zomer kan iedereen daarover meepraten. De grote hoosbuien zullen vast nog wel komen. Kan de wethouder aangeven hoe we er voor staan met betrekking tot vergroening en klimaatadaptatie?

Schone Lucht
Schoon, heel en veilig heeft ook betrekking op de luchtkwaliteit. Het verkeer dendert onverminderd voort over de rijkswegen waartussen onze stad is ingeklemd. Fijnstof dwarrelt als een fall-out over ons heen, veelal ongemerkt. Wat we wel merken dit najaar is de toename van houtstook. Door de energiecrisis porren we graag een kachel of openhaard op. Lekker warm. Heel begrijpelijk. Maar hebben de stokers wel altijd in de gaten dat laaghangende rook niet alleen hinderlijk voor de buurt kan zijn, maar ook ongezond is en voor mensen met een longaandoening ronduit ‘killing’. Inwoners hierop attenderen middels voorlichting zal al helpen. En wij zouden ook graag eens monitoren of de lucht in Gorinchem echt zo vervuild is als het lijkt. We dienen hiervoor samen met ChristenUnie een motie Schone Lucht in.

Warenhuis van de stad
Voorzitter, als zwaar weer dreigt en recessie op de deur klopt, is het zaak om als overheid te helpen met investeren. Vorige raadsperiode hebben we uitgebreid gesproken over de omvorming van het kernwinkelgebied naar een Warenhuis van de Stad. Voor zover wij weten was dat ook financieel rond, maar dat is nu niet als zodanig in de boeken opgenomen. Wij zijn daarom mede-indiener van het amendement / of motie van de VVD (???) om dat recht te zetten en we zien uit naar een goede samenwerking om de binnenstad te upgraden; de ‘Allermooiste Vestingstad van Nederland’ waardig. Klimaatadaptatie en vergroening horen daar wat ons betreft bij.

Energiecrisis Winkeliers
Inflatie en energiecrisis slaan hard toe bij inwoners én bedrijven. We hebben al maatregelen getroffen om energie-armoede te verlichten. Mensen met voldoende inkomen hebben waarschijnlijk niets te vrezen, maar zoals het genoemd wordt, ‘de onderkant van de maatschappij’, zit in de gevarenzone. We kunnen helpen als het gaat om zelfredzaamheid en weerbaarheid.
De situatie is anders bij winkeliers. Sommige branches zoals bakkerijen, slagerijen, stomerijen zien hun kosten soms verdrievoudigen of meer, hangt af van het energiecontract. De regering schiet te hulp, maar pas in april. Dat is na de winter! We hebben geen zicht op de huidige situatie bij het midden- en kleinbedrijf. Sommige winkel sluiten, sommigen gaan failliet, bij anderen is niets aan de hand…..

We dienen daarom een motie in om in de stad te gaan inventariseren wat de problemen zijn en daar eventueel middels maatwerk iets aan te doen. Tijdens de corona-jaren was er een ‘tussen wal en schip-regeling’. Misschien is er nu weer zoiets mogelijk? Maar ga eerst eens praten met de winkeliers. Een kleine rondgang van Gorcum Actief leerde dat de één echt zwaar in de problemen zit en sluiting dreigt, maar voor de ander is de situatie weer heel anders. Bij herinrichting van de binnenstad is het zaak een goed en gevarieerd winkelaanbod te hebben. En in de wijken zijn winkels ook voorzieningen, van belang voor de leefbaarheid.

Grip op Schuldpositie
Tenslotte voorzitter willen wij iets zeggen over de Begroting 2023. Een heel goed leesbaar document. Complimenten daarvoor. En financieel gezien robuust. Ziet er goed uit, daar zijn we blij mee. Toch maken we ons zorgen. Gorinchem is één van de kleinste gemeenten in Nederland, maar we hebben de ambities en een schuldenlast van een grote gemeente. De schuld bedraagt nu 100 miljoen, de investeringen die gepland staan kosten nog eens 100 miljoen. Dat kan je niet zomaar optellen, weet ik wel, maar het geeft wel aan dat we nogal wat van plan zijn. (het wordt zonder tegenvallers dan 185 miljoen in 2025) Daarom hebben we een investeringsplafond van 5 miljoen per jaar met ‘vreemd vermogen’. Voor ‘eigen beleid’ of onverwachte zaken moeten we putten uit begrotingssaldi. Dat kan nog best veel zijn, blijkt wel uit wat er bespaard is de afgelopen jaren. Er is de afgelopen jaren immers weinig echt uitgevoerd. Die tijd komt nu.

Er staat een datum gepland (22 november) voor de gemeenteraad om te prioriteren en te temporiseren. In dat licht hebben wij de Visie van de Stad Go32 erbij gepakt. Deze visie was de basis van de vorige coalitie. Eén van de hoofddoelen was en is om als gemeente te groeien naar 40.000 inwoners. Maar dan nog zijn we één van de kleinste gemeenten van Nederland, die onmogelijk een voorzieningenniveau voor 130.000 inwoners in de lucht kan houden…. We moeten dus nadenken over waar we naar toe willen met onze gemeente in de toekomst. Het is nu dus van het grootste belang een financieel gezonde gemeente te blijven; alleen dan kunnen wij en onze inwoners ook zelf over onze toekomst beslissen. Die discussie willen wij graag met de raad en de stad aangaan.

De rekenkamer heeft in het verleden aangegeven dat wij, als raad, meer grip moeten krijgen op de financiën. Dat lukt voor een deel met het investeringsplafond. Maar door rentestijgingen en inflatie gecombineerd met de investeringen, die nu gepland staan, pleiten wij voor ook een Schuldenplafond, die we als raad jaarlijks vaststellen. Een grens: Tot hier kunnen we lenen om gezond te blijven, niet verder. Zo houd je als raad grip op je financiële situatie en dus ook op de toekomst van onze gemeente. We dienen hiervoor een motie in en hopen hierover eens te kunnen praten met elkaar. Zie dit als een eerste aanzet daartoe. De motie roept op om voortaan jaarlijks een schuldenplafond vast te stellen en we vinden ook dat we géén voorschot moeten nemen op eventuele winsten uit toekomstige jaarrekeningen. Ook daar kunnen we over praten.

Voorzitter, we begonnen ons betoog met Sinterklaas en eindigen er ook mee. De gemeente mag en kan tenslotte niet op de stoel van de goedheiligman gaan zitten.

Dank u wel.
Resumerend:
1: Vraag: Waarom geen toestemming voor filmopnamen met drone van Sinterklaasintocht?
2: Vraag: Gaan Winterfestijn en feestverlichting gewoon door?
3: Motie: de Buurt Bestuurt.
4: Vraag: Hoe staan we ervoor mbt vergroening en klimaatadaptatie?
5: Motie: Schone Lucht.
6/7: Amendement of Motie: Warenhuis van de Stad.
-Vraag: Klimaatadaptatie en Vergroening binnenstad/samenwerking Warenhuis van de Stad?
8: Motie: Energiecrisis Winkeliers.
9: Motie: Grip op schuldpositie.
Gorcum Actief
Gorcum Actief updated their cover photo.16/12/2022 at 3:46pm