Nieuws van Gorcum Actief

Gorcum Actief
Gorcum Actief12/05/2023 at 10:03pm
Zoektocht naar locaties voor windenergie
De gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem hebben gisteravond overwegend positief gereageerd op de plannen voor de energietransitie RES-regio Alblasserwaard. Allen zien nut en noodzaak voor de energietransitie. Maar waar moeten de windturbunes komen?
Samen met de gemeenteraad van Molenlanden zijn uitgangspunten voor windenergie geformuleerd. Eind deze maand nemen beide gemeenteraden daar een besluit over.
Gorcum Actief ziet kansen en mogelijkheden in Gorinchem-Noord en langs rijksweg A27, maar de hele regio wordt gescand. Ook zijn er kansen en mogelijkheden voor een regionaal elektriciteitsnetwerk van en voor het bedrijfsleven, dat afhankelijk is van stabiele energie-levering.
De locatie-keuze voor windenergie staat onder enorme tijdsdruk. Met provincie is overeen gekomen dat we tot 31 december de tijd hebben. Daarna kan provincie de Avelingen alsnog aanwijzen. Wat ons betreft is dat een No Go.

We kregen 2 minuten de tijd om onze standpunten kenbaar te maken:

RES. B&A/commissie met Molenlanden. 11 mei 2023.

Dank u voorzitter,
De bijeenkomsten in de Til om dit gezamenlijke raadsvoorstel voor te bereiden staan ons nog helder voor ogen. De daar geformuleerde Uitgangspunten staan hier goed en helder verwoord, resulterend in een gelijk speelveld. Dank voor deze duidelijkheid.

Bij Ruimtelijke Ordening is sprake van een inschatting over de nieuwe wet- en regelgeving voor Windenergie. Wij hechten aan goede normering ter bescherming van inwoners, werknemers, natuurgebieden en mooie landschappen en cultureel erfgoed, zoals benoemd in deze Uitgangspunten. Hiermee gaan we nu werken.

In de stukken wordt de Avelingen nog steeds als optie voor Wind beschreven, maar dat zou toekomstige woningbouwplannen aan de Schelluinsestraat in de weg staan, evenals de bescherming van natuurgebied Avelingen en het Unesco werelderfgoed. Het bedrijfsleven op Avelingen is mordicus tegen. Als zij vertrekken naar elders staat dus tevens werkgelegenheid voor stad en regio op het spel. Wat ons betreft is de Avelingen dus echt een No Go, Maar we zien wel andere mogelijkheden op Gorcums grondgebied aan de noordzijde en langs infrastructuur zoals de A27.

Wij zijn sterk voorstander van lokaal eigendom, een Omgevingsfonds en/of gemeentelijke deelname aan een coöperatie. Lasten én lusten voor álle inwoners.

Wegens beperkte tijd willen wij alleen nog benoemen dat we blij zijn dat Stedin in onze regio over voldoende netcapaciteit zegt te beschikken. Dat is elders in het land een ramp. Enkele bedrijven in onze regio zijn echte grootverbruikers, maar ook andere ondernemingen willen elektrificeren. Een eigen regionaal elektriciteitsnetwerk voor ondernemingen kan helpen voor hun bestaanszekerheid, ook voor de agrarische sector in de regio.

Tenslotte voorzitter, hopen we op een nieuw provinciebestuur dat een minder rigide beleid voor ogen heeft en de Energietransitie wil helpen mogelijk te maken.
Gorcum Actief
Gorcum Actief updated their cover photo.05/05/2023 at 2:14pm
Gorcum Actief
Gorcum Actief04/05/2023 at 1:25pm
Herdenking slachtoffers WOII en andere oorlogen.
Vandaag herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna. Onze gedachten gaan ook uit naar Oekraïne, waar nu zo hevig wordt gevochten. De herdenking begint vanavond om 18.30 in de Grote Kerk. Daarna is er een Stille Tocht naar het monument Buiten de Waterpoort waar de plechtigheid plaatsvindt. Uiteraard is iedereen welkom hierbij aanwezig te zijn.
Na afloop zingt de christelijke Oratoriumvereniging een requiem in de Grote Kerk. Ook dit is voor belangstellenden gratis toegankelijk.
Gorcum Actief
Gorcum Actief28/04/2023 at 12:11pm
'Eerst de gewone scholen, zodat de kinderen er goed bijzitten'
Veel Gorcumse schoolgebouwen zijn er slecht aan toe. Gorcum Actief vindt dat deze bij renovatie en/of verduurzaming voorrang moeten krijgen boven andere ambities op gebied van onderwijs.
Grote investeringen worden ook gedaan in het kader van verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Zo krijgt Gildenplein na tien jaar lekkages een nieuw dak, voorzien van zonnepanelen. Ook Schuttersplein wordt duurzaam gemaakt.
Tijdens de raadsvergadering haalde de motie van Gorcum Actief voor deze prioriteringen een ruime meerderheid.
Hieronder betoog en motie.

Raad 20 april 2023 IHP
'Voor ons ligt het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs (IHP) met een Uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar. Een investeringsprogramma in schoolgebouwen van 25 miljoen euro, waarover gedeeltelijk al besloten is in de vorige raadsperiode en waarvoor we gedeeltelijk middelen moeten zien te vinden in de komende Perspectief nota’s. Dan zullen wij dieper ingaan op de financiën.

Maar nu staat dit Visiedocument ter discussie. Het IHP is een hele mooie en goede basis om van hieruit verdere keuzes te maken. Wij danken iedereen die meegewerkt heeft aan dit IHP, ook alle mensen uit het onderwijsveld die dit steunen. We kunnen lang en kort praten over ‘de stenen’, ‘visie’ en ‘beleidsdoelen’, maar het zijn de mensen die in het onderwijs werken, die het verschil kunnen maken. Tijdens de corona-jaren hebben wij bijzondere inspanningen van hen gezien, chapeau. En ook nu, post-corona, is er veel met de jeugd aan de hand. Het ‘beleidsdoel’ Veiligheid, op school moeten leerlingen zich veilig weten en voelen, wordt in dit IHP als bijna vanzelfsprekend benoemd, maar zal een behoorlijke opgave zijn voor de mensen die hier werken.

En dan komen er ook nog nieuwe ontwikkelingen op de scholen af, zoals Inclusief Onderwijs. Telde de Burcht voor speciaal onderwijs eerst nog 233 kinderen, nu zijn dat er 94 en worden het er wellicht nog minder. Want deze kinderen gaan voortaan naar ‘gewone basisscholen’. De Beleidsdoelen in dit IHP zijn bepaald geen sinecure.

Beleidsdoel nummer 4 is de Wijkfunctie, zowel in de openbare ruimte als in de scholen. Ook die vinden wij heel belangrijk en zeker de bredescholen zouden ontmoetingscentra in de wijken moeten zijn. Het sluit iig mooi aan bij het coalitie-akkoord om wijkgericht te werken. Ook daarmee is nog een wereld te winnen.

Wettelijke taken
De gemeente heeft in feite alleen de wettelijke taak om voor voldoende goede schoolgebouwen te zorgen en een wettelijke taak voor Duurzaamheid , volgens de Klimaatwet hebben we 7 jaar de tijd om de CO2-uitstoot te halveren. Ook dat is geen sinecure. Gorinchem heeft voor voortgezet onderwijs een regio-functie; gemiddeld 70% van de leerlingen komt uit de regio. Maar de rijksmiddelen hiervoor schieten tekort. Gorinchem zal dus alle zeilen moeten bijzetten.

Ook bij verduurzaming staan gemeente en scholen voor een immense opgave, maar we moeten de Klimaatwet wel uitvoeren. Het rijk betaalt een derde, gemeente en schoolbesturen moeten twee derden bij elkaar sprokkelen. De normbedragen van de rijksoverheid zijn dus lang niet toereikend en dan te bedenken dat we kampen met achterstallig onderhoud aan veel bestaande schoolgebouwen. Ik noem er even een paar als voorbeeld: Samen Onderwegschool Goudoeverstraat, Anne Frankschool, de J.P. Waaleschool, Uilenhof en Lingewaal College. We hebben het allemaal kunnen zien in dit IHP.

Daarom dienen wij nu een motie in om prioriteit te geven aan de wettelijke taken die de gemeente heeft. Ik lees het even voor:
Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:

-Bij het Uitvoeringsprogramma in het IHP prioriteit te geven aan de wettelijk verplichte taken van de gemeente.

-Bij de afweging van investeringen binnen de financiële randvoorwaarden zoals Investerings- en Schuldenplafond te blijven.

Voorzitter, tenslotte hebben wij nog enkele vragen aan het college. Parallel aan dit IHP is er een voorstel Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed waarop diverse schoolgebouwen prijken, zoals Gildenplein en Schuttersplein. Wij vragen ons af, hoe zit dat? IHP gaat ook over verduurzaming van schoolgebouwen. Waar ligt de scheidslijn? Linksom of rechtsom, in beide gevallen zijn de maatregelen grote investeringen.
En we missen in dit IHP nog de Internationale Schakelklas (ISK) . Misschien kan het college daar iets over zeggen?

Antwoorden: Gildenplein en Schuttersplein huisvesten naast scholen ook andere organisaties. Deze gebouwen zijn eigendom van de gemeente en vallen daardoor niet onder IHP.
Voor de Internationale Schakelklas (ISK) wordt na het debacle over de voormalige mavo aan de Lange Slagenstraat naarstig gezocht naar een andere oplossing.

Op de afbeeldingen: De nieuwbouw voor Vakcollege 't Gilde aan de Haarweg. Maandag 8 mei wordt de eerste paal geslagen.
Gorcum Actief
Gorcum Actief31/03/2023 at 12:16pm
https://www.ad.nl/gorinchem/raadslid-hamann-onze-rijke-muziekgeschiedenis-gaat-ter-ziele-nu-weer-een-podium-verdwijnt~a2ea3feb/?utm_source=regiorivierenlanddailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20230331&ctm_ctid=7277a9ca420d00dc25c9182ac44ab452&utm_term=7277a9ca420d00dc25c9182ac44ab452

Gorcum Actief heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.

Live muziek en publieke gebouwen
Gorinchem kende een rijke traditie met live muziek. De stad met de vele kleurrijke bandjes had een naam hoog te houden. Op tal van plaatsen in de binnenstad waren zaaltjes of café’s waar bandjes konden optreden, bijvoorbeeld Moksha, Buitenbeentje, Speelwaghen, Opus Four, Genesis enz.. In toenmalig wijkcentrum De Haarhorst startten vrijwilligers het Muziekproject en van daaruit werd Rockslag bij Gorinchem georganiseerd. Van dit alles is ondertussen niets meer overgebleven, ook omdat veel locaties zijn gesloten, verbouwd tot appartementen etc.
Ongeveer tien jaar geleden pakte een nieuw groepje vrijwilligers het gemis op. Gorcum Live startte als burgerinitiatief en velen sloten zich als leden daarbij aan. De organisatie zag kans muziekapparatuur aan te schaffen en organiseerde aanvankelijk live-optredens in o.m. De Bunker, naast de Luisterpost. Die locatie is intiem en gezellig, maar ook vanwege geluidsoverlast geschikt voor live-muziek. Maar daar kwam een kink in de kabel. Gorcum Live is eigenlijk telkens weer op zoek geweest naar locaties waar zij met live muziek terecht kunnen. De laatste jaren in de Aanlegsteiger.
Onlangs (18 maart) werd een avond met live-muziek in de Aanlegsteiger enkele dagen voor de bewuste avond geannuleerd.

Onze vragen zijn nu:
1: Waarom kon de muziekavond in de Aanlegsteiger niet doorgaan?
2: Waarom werd de organisatie hiervan pas zo laat geïnformeerd?
3: Is de Aanlegsteiger een geschikte locatie om tweemaandelijks live-muziekavonden te organiseren? Hoe staat het met de verduurzaming van dit gebouw?
4: Welke andere locaties zijn er in de binnenstad beschikbaar voor bandjes en livemuziek?
5: Is het college bereid om de geschikte locaties in de binnenstad in beeld te brengen en te zorgen voor een redelijke (her)verdeling van de nog overgebleven beschikbare ruimte voor maatschappelijke doeleinden?
6: Is het college het met ons eens dat muziekavonden bijdragen aan sociale cohesie in de stad, gezelligheid brengen en ook helpen tegen eenzaamheid?
Gorcum Actief
Gorcum Actief updated their cover photo.29/03/2023 at 3:39pm