Nieuws van Gorcum Actief

Gorcum Actief
Gorcum Actief23/05/2021 at 8:11pm
Volstrekt duidelijk: Gorcum Actief stemde tegen de windturbines en diende maar liefst 3 moties in om het tij te keren. Niet of gedeeltelijk gelukt. Pas nu de weerstand bij inwoners groeit, raken sommige partijen in paniek. Uiteraard steunen wij deze actie van stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem van harte. 👍🏼😊
Gorcum Actief
Gorcum Actief20/05/2021 at 1:13pm
Hèhè, de werkzaamheden aan de nieuwe reizigerstunnel vorderen nu gestaag. Het was zeker tien jaar geleden toen er massaal, ook door landelijke gehandicapten-organisaties, actie werd gevoerd voor bereikbaarheid. Na een langdurig juridisch conflict wordt er dan nu eindelijk gebouwd. De tunnel gaat onder het spoor door. Aan de kant van het Lindelaantje komt een hellingbaan naar spoorhoogte. (tweede foto) Hopelijk blijft het Lindelaantje zoveel mogelijk gespaard.
Gorcum Actief
Gorcum Actief15/05/2021 at 6:56pm
Damen Shipyards gooit 'anker' uit: 'Geen Windpark Gorinchem'.

Provinciale Staten liet gisteren insprekers aan het woord over RES 1.0 (Regionale Energie Strategie), waarin onder meer tien grote windturbines aan weerszijden van Gorinchem zijn opgenomen. Er waren drie insprekers tegen windpark Gorinchem. Directeur Jan Wim Dekker van Damen Shipyards gooide spreekwoordelijk 'een groot anker uit' en kondigde aan een bijeenkomst voor het Gorcumse bedrijfsleven te gaan organiseren.
,,Dit komt voor ons als verrassing. Er is geen overleg met ons of IKG (Industriële Kring) geweest," aldus Dekker, die van windturbines van deze omvang vervuiling, versnippering en verpaupering van de stad verwacht. Damen Shipyards doet veel voor alternatieve energie, ontwerpt elektrische sleepboten en veerboten voor de wereldmarkt. ,,Maar voor windturbines van deze omvang is geen draagvlak. Ons personeel is bezorgd en vreest voor haar gezondheid. Het lijkt wel of dit alleen ambtelijk zo is bedacht, maar het is de plicht van de gemeente voldoende te communiceren en samen te werken. Dit plan zal desastreus zijn voor de stad".
Uit vragen van Statenleden bleek dat slechts vier bedrijven op Avelingen op de hoogte waren gebracht over het plan voor tien windturbines. Ook andere Statenleden lieten zich kritisch uit over communicatie en participatie in Gorinchem.

Dekker van Damen Shipyards sloot zich volledig aan bij de inbreng van twee eerdere sprekers: Peter Verschoor van de stichting io Schoon en Duurzaam Gorinchem. En Ton Kleijn gaf o.m. alternatieven in de regio aan.

De inspraak van Peter Verschoor van Mooi en Duurzaam Gorinchem:
,,Mooi, het behouden van Gorinchem, als prachtige Historische Vestingstad direct gelegen aan de rivier de Merwede, zeker als cultureel erfgoed voor de generaties na ons.
Duurzaam, Wij sluiten onze ogen niet voor de noodzaak en urgentie van:
-Klimaatafspraken met ambitieuze en noodzakelijke opgaven voor iedereen, niet alleen voor de industriesector, ook kijken naar jezelf.
-Industriële transitie en transformatie naar duurzaam.
Hier kan windenergie een van de middelen zijn, geen wondermiddel ten koste van, de nadelen mbt gezondheid en afval (windturbine-schroot) worden steeds duidelijker.
De gemeenten Gorinchem en Molenlanden zijn samen veroordeeld tot een klein RES-gebied, even wat feiten:
Oppervlakte Gorinchem ca. 22 km2.
Oppervlakte Molenlanden ca 192 km2.
Molenlanden wil geen grote windturbines in hun Groene Hart en uitgestrekte polders, wel 200 of meer kleine molens bij boerderijen. Deze 200 molens of meer staan in schril contrast tot de capaciteit
van de 10 grote windturbines van ruim 200 meter hoogte gepland in Gorinchem.
Gorinchem vind dat ze nu zelf het moet oplossen binnen de eigen gemeentegrenzen. Molenlanden levert niets, is in deze een onbetrouwbare partner en van samenwerking is geen sprake.
Gorinchem, als een hashtag begrensd en ingesloten door Merwede, Provincie Gelderland, A15 met aansluitend de Betuweroute en A27 ten westen.
Het is en blijft een kleine gemeente qua oppervlakte die feitelijk geen kant meer uit kan.
Zoekgebieden binnen de Gemeente Gorinchem: ( Uitkomst rapport bureau Haskoning)
De twee zoekgebieden voor het plaatsen van de 10 grote Windturbines raken direct de stad en bewoners: denk aan gezondheidseffecten, overlast en visueel het afbreken van een historische stad met ergens een kerktorentje tussen de windturbines er om heen. Het is een visuele aanslag.
Zoekgebied A15:
Zeer dicht bij woonwijken, dichtbij op minder dan 350 meter, terwijl de rapporten om je oren vliegen die spreken van minimaal 5 tot 10 x de hoogte als horizontale afstand.
Overlast van laag frequent geluid en slagschaduw, niet voor niets !
Zoekgebied Avelingen:
Eén van de weinige natuurgebieden binnen de gemeente Gorinchem, direct gelegen aan de Merwede, uitloop van de Biesbosch, onderhevig aan eb en vloed met populaties watervogels, reeën, een belangrijk broedgebied en beschermde dier- en plantensoorten.
Avelingen staat onder beheer van Staatsbosbeheer. Die spreekt van het Groene Hart en rustgebied tijdens het broedseizoen.
Veel mensen uit de provincie en Gorinchem komen hier wandelen, vogels spotten en genieten van de rust, kan ik u zeker aanraden.
Kunt u zich de slachtingen voorstellen die de wieken gaan aanrichten ?
Een deel van de windturbines is gepland op landtongen (onderdeel van de Avelingen) in de Merwede, op zeer korte afstand van een belangrijk industriegebied / kantorencomplex.
Onbegrijpelijk dat de lokale overheid in Gorinchem dit als een veenbrand er door probeert te duwen. Argumenten zijn: “we moeten van het rijk” en " Molenlanden wil niet, dus we hebben geen ander alternatief dan binnen de gemeentegrens van Gorinchem. En dan kunnen we groene energie doorverkopen aan andere gemeenten" ( Roomser dan...)
Ons advies is:
* Koppel Gorinchem aan een andere RES-partner, of participeer aan een windpark op zee.
* Rol Staatsbosbeheer als beheerder en eigenaar van de Avelingen: Is natuur zo eenvoudig voor geld op te geven? Schijnbaar wel….
* Rapporten die meer en meer aangeven dat investeren in en rendement van windturbines op land slecht zijn in vergelijking met op zee.
* Onderzoek de mogelijkheid voor een Energiepark direct aan de A27. ( bijvoorbeeld Groote Haar).
* In Zonne-energie blinkt de gemeente Gorinchem niet uit. Ook de Industrie niet. Uitzonderingen zijn er gelukkig zeker.
* Neem de bevolking serieus en neem inwoners mee in eerlijke en open discussies; zie uitspraak van Ed Nijpels mbt draagvlak en communicatie."
Bedankt voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet,
Peter Verschoor
namens de Stichting io Mooi en Duurzaam Gorinchem.

(afbeelding artist impression Rik Pellikaan)
Gorcum Actief
Gorcum Actief15/05/2021 at 6:20pm
Leuke puppy's, maar al die poep!
Schriftelijke vragen aan het college van B en W over Toename aantal honden en hondenpoep:
Door de corona-crisis zijn afgelopen jaar door veel gezinnen puppy’s of honden uit het dierenasiel aangeschaft. Het landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) constateerde in juni vorig jaar al dat het aantal honden in dierenasiels met een derde was afgenomen. (zie linkje) Die ontwikkeling heeft zich verder doorgezet en daarnaast zijn veel honden aangeschaft via Markplaats of van broodfokkers.
Met de stijging van het aantal honden is ook de hoeveelheid poep op straat, in plantsoenen en op speelplaatsen toegenomen. Er is minder sociale controle, zeker gedurende de periode van de avondklok. De situatie is onhygiënisch voor mensen en ongezond voor andere honden, die zo mogelijk parasieten kunnen oplopen (zoals bijv. giardia). Gorcum Actief stelt nu de volgende vragen:

1: Is bij de gemeente bekend hoeveel honden er in Gorinchem afgelopen jaar bij zijn gekomen?
2: Wat zijn hiervan de gevolgen voor de inkomsten uit hondenbelasting?
3: Zijn er meer mogelijkheden voor (afgesloten) uitren- en/of speelplaatsen voor honden?
4: Kan de voormalige voorziening voor hondenpoepzakjes worden heringevoerd?
5: ’s Morgens rond 8.00 uur worden parken en stadswallen gebruikt als honden uitlaatgebieden. Kan het college zorgen voor meer en betere handhaving van de APV?
6: In andere gemeenten zijn acties ondernomen om hondenbezitters te wijzen op voorschriften vwb hondenpoep in de openbare ruimte met bijvoorbeeld verbodsteksten (sjablonen) op trottoirs en/of – bordjes in plantsoenen en bij speelplaatsen. Zijn dergelijke of ludieke acties in Gorinchem ook mogelijk om (nieuwe) hondenbezitters te wijzen op hun morele en sociale verplichtingen?

Namens Gorcum Actief
Everdien Hamann

https://nos.nl/collectie/13839/artikel/2336306-meer-mensen-nemen-een-puppy-in-coronacrisis-ook-piek-bij-adopties-asieldieren
Gorcum Actief
Gorcum Actief15/05/2021 at 6:06pm
Gorcum Actief stemde tégen RES 1.0 met grote windturbines.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft de gemeenteraad niet in zijn geheel zonder slag of stoot ingestemd met RES 1.0. Na een avondvullende vergadering en diverse moties toonden verscheidene politieke fracties in Gorinchem zich kritisch en Gorcum Actief stemde uiteindelijk tégen RES 1.0. Een motie van Gorcum Actief om eerst met inwoners en bedrijfsleven te gaan praten alvorens een besluit te nemen werd door geen enkele andere partij gesteund. Er zou nog participatie komen, maar ondertussen heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met RES 1.0 en deze gang van zaken.
Gorcum Actief stemde tegen omdat deze gemeente te klein is voor een windmolenpark van deze omvang. ,,De verhouding klopt niet," aldus Everdien Hamann van GA. ,,Met tien windturbines van tenminste 200 meter hoogte aan weerszijden van Gorinchem wordt het een windmolenpark met een klein stadje erin. Grote windmolens moeten niet bij bebouwde kom, maar in open gebied of op zee worden gebouwd."

Motie:
Constaterende dat:

• Er in Gorinchem nu een discussie losbarst over windmolens zonder dat er concrete plannen, capaciteitsberekeningen noch een behoefte/mogelijkheden-onderzoek beschikbaar zijn;
• De geografische eigenschappen van Gorinchem niet bij uitstek geschikt zijn voor windturbines;
• Windmolens dicht bij woonwijken in strijd zijn met o.a. de doelstellingen ‘Wonen en werken in een aantrekkelijke leefomgeving’ zoals gesteld in Visie van de Stad Go32;
• Uit onderzoek blijkt dat windmolens dicht bij bebouwde kom schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden.
• De RES 1.0 een opwekkingsprestatie aanbiedt, die uitgaat van twee keer de door de staat gevraagde opwekkingscapaciteit;
• Er voor de grote windmolens (meer dan 200 meter hoog) in de stedelijke omgeving van Gorinchem nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar mogelijkheden om zinvolle conclusies te kunnen trekken door de gemeenteraad en een zinvol debat te kunnen voeren met de stad.

Stelt aan het college voor:

• De overcapaciteit in ons bod RES 1.0 te reserveren voor mogelijke inzet van extra windmolens.
• Besluitvorming hierover uit te stellen tot een moment waarop voldoende informatie beschikbaar is over de windmolens om een zinvolle discussie met de inwoners te kunnen voeren.
• Met kracht te gaan werken aan de andere opwekkingsmethoden voor duurzame energie om de door de staat gevraagde vermogens te leveren.

En gaat over tot de orde van de dag.

De RES 1.0 Alblasserwaard behelst een ambitieuze bijdrage aan de energietransitie. Gorinchem steekt haar nek uit met o.m. een warmtenet, zonne-energie en er is sprake van een grote opgave op gebied van woning- en bedrijfs-isolatie. Om deze doelen te kunnen bereiken is veel draagvlak nodig. Op 18 juni 2020 is daarvoor de motie ‘Oog voor Draagvlak en Innovatie’ door de gemeenteraad aangenomen.
Op gebied van participatie is in januari een webinar gehouden en zijn er participatie-sessies geweest. Desondanks is toch bij de meeste inwoners niet duidelijk geworden wat de plannen zijn, en spitst het gesprek van de dag zich nu toe op alleen windmolens op Avelingen en in Gorinchem-Oost.
Het doel van deze motie is om een jarenlange publieke discussie en onrust over windmolens te voorkomen, zonder dat een concrete invulling bekend is. Deze onrust schaadt het draagvlak, ook voor de andere voorstellen in de RES 1.0.

Everdien Hamann
namens Gorcum Actief
Gorcum Actief
Gorcum Actief15/05/2021 at 5:05pm
Stedin stelt werk Visserslaan uit.
Het stroomnet is verouderd en voldoet zeker niet aan de behoefte van de toekomst, als veel meer elektriciteit wordt gebruikt. Ook in Gorinchem moeten kabels e.d. worden vervangen en/of uitgebreid. Vorig jaar waren er boringen in de Haarsekaden, onlangs bij Metropole (foto's) en straks in de Visserslaan. De werkzaamheden vinden plaats met groot materieel en dat verontrust buurtbewoners. Voor de werkzaamheden in de Visserslaan is nog geen vergunning afgegeven, omdat de straat dan volledig geblokkeerd zou worden en niet bereikbaar voor o.m. hulpdiensten.
Gorcum Actief heeft bij het college van B en W schriftelijk vragen ingediend over Stroomnet en Stroomstoring:

Volgens een studie van de Netbeheerders zal als gevolg van de energietransitie het stroomnet aanzienlijk moeten worden uitgebreid (link NOS-bericht 29 april 2021). In het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ is sprake van o.m. een verdubbeling van de capaciteit van het netwerk in bestaande woonwijken. Daarvoor zouden naar schatting één op de drie straten vanaf nu op de schop moeten en moet er ruimte worden gereserveerd voor opslag van energie (waterstof en/of batterijen). Tevens zijn investeringen nodig m.b.t. elektrificatie van industrie.
https://nos.nl/l/2378658

1: Hoe is de stand van zaken betreffende het stroomnet in Gorinchem?
2: Zijn de aanstaande werkzaamheden in bestaande woonwijken en bedrijventerreinen in kaart gebracht of wanneer is een plan van aanpak te verwachten?
3: Hoe en waar denkt het college opgewekte energie op te slaan?
4: Hoe en wanneer wordt e.e.a. gecommuniceerd met de inwoners van de stad?

Bij de Haarsekaden zijn tbv het stroomnet boringen uitgevoerd, ondergrondse verbinding tussen Gorinchem-Noord en bedrijventerrein Avelingen.
In de binnenstad, bij restaurant Metropole, zijn boringen verricht onder de stadswallen en het kanaal door richting Stationsweg.
Binnenkort (in juni) worden er boringen vanaf de Visserslaan in de binnenstad uitgevoerd, onder de Oostgracht door richting Wijdschild. Bij de Visserslaan gaat het om verplaatsing van zowel elektriciteitskabels als gas- en waterleidingen ivm dijkversterking van het tracé Waardenburg-Gorinchem. Tevens is hier sprake van nieuwe verbindingen tussen binnenstad (vesting) en Wijdschild.

5: Heeft de nieuwe stroomverbinding tussen Gorinchem-Noord en Avelingen verband met de plaatsing van windturbines?

Buurtbewoners van de omgeving Visserslaan zijn bezorgd over de grootschalige werkzaamheden in deze krap bebouwde omgeving. Bovendien gaat het hier veelal om oude, niet-onderheide huizen. Waarschijnlijk wordt de Visserslaan door de werkzaamheden afgesloten.

6: Is er gekeken naar een gunstiger locatie vwb deze boringen?
7: Is er vanuit de gemeente voldoende gecommuniceerd met de bewoners, eigenaren van onroerend goed in deze omgeving?
8: Als de Visserslaan wordt afgesloten voor verkeer, is de veiligheid hier dan nog gegarandeerd?

Op vrijdag 30 april werd Gorinchem en omgeving gedurende enkele uren getroffen door een stroomstoring door een brand in een elektriciteitsstation aan de Ambonstraat op Avelingen Oost.

9: Wat was de oorzaak van de brand?
10: Als gevolg van de storing moest een aantal organisaties overgaan op noodvoorzieningen. Wat waren de gevolgen voor het Beatrixziekenhuis? Zijn patiënten op de IC-afdeling in gevaar gekomen door de stroomstoring?

Everdien Hamann
Namens Gorcum Actief

(Nb: de foto's zijn van de werkzaamheden bij Metropole)