Nieuws van Gorcum Actief

Gorcum Actief
Gorcum Actief23/09/2021 at 10:45pm
Gorcum Actief is vóór tiny houses, maar niet in Waterliniegebied.
Raad 23 september: Tiny Houses
We zijn allemaal in zo’n vreugdevolle stemming: De Nieuwe Hollandse Waterlinie is toegevoegd aan het Unesco Werelderfgoed en de grootste vesting van dat geheel, Gorinchem, is ook nog eens uitgeroepen tot de mooiste van Nederland. Dat vraagt, nee schreeuwt, om bijzondere actie van de gemeente. Want zo ’n kans krijg je nooit meer. Maar wat schetst onze verbazing? Dit college zit op haar handen en wil instemmen met de bouw van 10 tiny houses midden in het liniegebied, op een landgoed pal naast fort Vuren.

We worden weer overladen met allerlei documenten, maar de belangrijkste, het advies van het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie ontvingen wij pas op Dinsdag 21 september, dus eergisteren. Daarin wordt onder meer aangegeven dat het ontbreekt aan een beeldkwaliteitsplan. Het voornemen van B en W om hier toestemming voor te verlenen is dus voorbarig. Het plan is nog niet voldoende uitgewerkt. En het is sowieso beter om hiervoor een bestemmingsplan procedure te volgen.

Tijdens de B en A sessie hebben wij meteen al aangegeven geen voorstander te zijn van deze ontwikkeling. Niet dat we tegen tiny houses zijn. Integendeel. We kennen tal van geslaagde voorbeelden op daarvoor geschikte locaties. Daarover zal ik nu niet uitweiden. Het gaat dus om de locatie; de boomgaard behorend bij het landgoed midden in Unesco Werelderfgoed, het liniegebied. Dan willen wij als eerste weten wat Unesco, of in dit geval het Kwaliteitsteam, daarvan vindt. Je kan die werelderfgoed status nl ook maar zo weer kwijtraken en dat willen wij niet riskeren.

We willen ook niet riskeren dat de initiatiefnemers en toekomstige bewoners blij gemaakt worden met een dode mus. Het gaat op deze locatie nl niet zo gemakkelijk. Kijk maar naar andere bouwplannen in erfgoedgebied die om juridische redenen werden afgeschoten. Tijdens de eerder genoemde B en A sessie over dit onderwerp hebben wij een gezamenlijke motie aangekondigd voor een HIA, een Herritage Impact Assessment. Dat voorstel is nu deels ingehaald door de brief van het Kwaliteitsteam. Wij dienen onze motie iig nu niet meer in.

Voorzitter, het zal duidelijk zijn, wij kunnen niet instemmen met dit plan om de volgende redenen: de locatie is werelderfgoed en het ontbreekt aan een goed beeldkwaliteitsplan. Ten tweede denken wij niet dat het bij 10 tiny houses blijft, maar dat het er waarschijnlijk 20 worden. En wij geloven ook niet dat ze na tien jaar weer verwijderd worden. Met parkeerplaatsen en opstallen zal hier een kleine nederzetting ontstaan. Eén van de argumenten is: ‘voor behoud van de boomgaard’. Bestaat deze dan over tien jaar niet meer? Voorzitter, wij hebben eens uitgerekend: 10 tiny houses voor de huur van 700 à 1000 euro per maand. Afschrijving duurt 30 jaar. Het is gewoon een verdien-model, dat gebaat is bij een langere duur.
Er zal een precedentwerking van uitgaan. Willen wij in het landschap rondom Gorinchem meer van dit soort enclaves? Laten we daarover dan eerst eens in de gemeenteraad spreken, daar hoort die discussie thuis.
Het andere argument, de woningnood, die wordt hiermee nauwelijks verlicht. En tenslotte: Met buurgemeenten en provincie is geen overleg geweest. Voorzitter, de wethouder vond een HIA een paardenmiddel, maar wij vinden het politiek opportunisme om hiermee in te stemmen. Wij zien uit naar andere alternatieve woonvormen, die wel haalbaar zijn.

Everdien Hamann,
namens Gorcum Actief.

Een meerderheid van de raad stemde in met de tiny houses.
VVD, GroenLinks en Gorcum Actief stemden tegen.
Gorcum Actief
Gorcum Actief22/09/2021 at 12:09pm
Mooiste Vesting, maar Esdoorn wordt illegaal gesloopt
Gorcum Actief stelde een maand geleden schriftelijk vragen, over deze beschermde boom, onderhoud aan stadswallen, promotie en meer, maar de antwoorden laten nog steeds op zich wachten!
Dit zijn dus vooralsnog onze vragen:

Schriftelijke vragen van de fractie Gorcum Actief als bedoeld in artikel 50 van het Reglement van Orde, voor de vergadering van de raad van de gemeente Gorinchem.

Gorinchem, augustus 2021

Betreft: Onderhoud groen stadswallen
Aan: College van burgemeester en wethouders

Aanleiding:
Bij de bouw van het appartementencomplex op de locatie van het vroegere Nieuwe Gasthuis aan de Altenawal is de 70 jaar oude, toen nog majestueuze, Esdoorn beschermd vanwege bijzondere waarde. De toenmalige bewoners waren erg blij met de schaduw die de esdoorn bood en de biodiversiteit. Later is deze boom op de stadswal als ‘beeldbepalend’ opgenomen in de bomenkaart, zodat deze beschermd zou zijn. Bij de verkoop van de appartementen was dit duidelijk; de boom stond zelfs in volle glorie op de verkoopbrochures afgebeeld.
Een aantal bewoners van deze appartementen wilden de boom, die precies op de erfscheiding staat, in 2019 laten kappen. Vanwege de beschermde status is die aanvraag afgewezen, maar is er met de gemeente wel een overeenkomst gesloten voor jaarlijkse snoeibeurten.
Behalve de esdoorn blijkt op dit deel van de Altenawal tevens een gedeelte van de meidoornhaag op de stadswal (gemeentegrond) extra te zijn gesnoeid. De rest niet.
Recent is de vesting Gorinchem als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan de lijst Werelderfgoed van Unesco en zijn de Gorcumse stadswallen door de ANWB uitgeroepen tot ‘Mooiste Vesting van Nederland’.
Gorcum Actief stelt nu de volgende schriftelijke vragen:
1: Geniet de esdoorn op de Altenawal een beschermde status door opname in de Gorcumse bomenkaart, het bestemmingsplan en het Vestingplan?
2: Hoe is het dan mogelijk dat de boom afgelopen jaren zo rigoureus is gesnoeid dat een hele stam (één van de drie) bij de grond en hele grote takken zijn verwijderd?
3: Hebben bewoners van de Altanawal zelf hoveniers ingeschakeld om de boom verder te snoeien? Heeft de gemeente daar toestemming voor verleend? Heeft de gemeente toezicht gehouden op deze extra snoeibeurten, soms in de avonduren? De particuliere snoeibeurten vonden plaats in o.a. 2014 en 2019. Is de gemeente op de hoogte van nog meer illegale extra snoeibeurten?
4: Wat gaat het college ondernemen om te voorkomen dat particulieren zelf de ‘bijl in de stam slaan’ van beschermde bomen?
5: Tussen de wortels van de esdoorn, aan de zijde van de appartementen, zijn twee metalen buizen van ca 80 centimeter aangetroffen en inmiddels verwijderd. Wie heeft deze buizen geplaatst, wanneer en waarom? Heeft de boom daar schade van ondervonden? Zijn de buizen gebruikt om de boom schadelijke stoffen toe te dienen?
6: Wat gaat het college doen om dergelijke illegale acties te voorkomen?
7: Er is nu (d.d. 23-8-2021) een (vloei?)stof aangetroffen op de grond bij de boom. Gras en bladeren in de onderste takken zijn al dor en verkleurd. Wat is dit voor stof? Overweegt het college juridische stappen vanwege deze structurele vernieling?
8: Wat gaat het college ondernemen om deze beschermde boom een kans te geven zich te herstellen?

Onderhoud Stadswallen
Recent is de vesting Gorinchem als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan de lijst Werelderfgoed van Unesco en zijn de Gorcumse stadswallen door de ANWB uitgeroepen tot ‘Mooiste Vesting van Nederland’.
9: Is het college van mening dat de stadswallen - juist nu de bezoekersaantallen aanzienlijk toenemen - een beter en structureler onderhoud verdienen?
10: Bij de Altenawal is een deel van de haag gesnoeid, maar de rest niet. Is het college het met ons eens dat het niet fraai is als hierdoor een soort ‘lappendeken’ ontstaat? Is het niet beter een duidelijke keus te maken wel of niet snoeien over de hele linie? Wat gaat het college ondernemen om te voorkomen dat particulieren hier zelf snoeibeurten laten uitvoeren?
11: De gemeente heeft fors geïnvesteerd in herstel van de Geschuts-batterij bij parkeergarage Kweeklust. Een herstel van de vestingwerken. Het onkruid staat hier echter hoger dan de geschuts-batterij, zodat deze niet meer zichtbaar en als zodanig niet herkenbaar is. Wat gaat het college hieraan doen?
12: Is het college het met ons eens dat zowel Unesco als de ANWB Gorinchem een opsteker hebben gegeven en dat deze kansen goed benut kunnen worden voor de stad. (Als voorbeeld noemen wij Zandvoort, dat voor de komst van de GrandPrix, als geheel een enorme facelift en boost krijgt.) Gorinchem de gastvrije stad? Wat zijn de plannen van het college?

Everdien Hamann
Gorcum Actief
Gorcum Actief
Gorcum Actief09/09/2021 at 11:49am
Het grote geld vliegt eruit en de schulden worden groter....
Gorcum zit nu aan een 'plafond'....
Gorinchem, 8 juli 2021
Algemene Beschouwingen PPN 2022-2025 GORCUM ACTIEF
‘Ambitieus én realistisch’. Het zijn de woorden van de wethouder financiën over deze Perspectiefnota. De opmaat naar de laatste begroting van deze coalitie is beleidsarm, de besluiten voor grote investeringen zijn immers al genomen. Er is geen geld meer voor nieuwe plannen. De cijfers voor de toekomst liegen er niet om: zelfs aan de geplande bestedingsruimte van 5 miljoen wordt nu geknabbeld onder de noemer van ‘investeringsplafond’. Als ook die middelen worden besteed kan een volgende coalitie geen kant meer op, en moet er wellicht weer worden bezuinigd. De uitvoeringen van de grote ambities van dit college worden immers doorgeschoven; klaar in 2024 - de kosten komen in 2025, in de toekomst dus. Daar is deze PPN heel duidelijk over.

Als we de balans opmaken zien we dat het grote geld eruit vliegt, de schulden worden groter, het gemeentefonds valt tegen, de lasten voor inwoners en bedrijven hoger (Waardlanden). Zijn belangrijke ambities zoals bereikbaarheid van de stad, waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben, gehaald? Neen, er worden alleen reserveringen gedaan. Hebben we het voor elkaar met duurzaamheid? Neen, voor RES geen reserveringen, wel veel commotie over windturbines en te weinig participatie. Daar zijn we nog niet klaar mee…. Voor de meekoppelkansen van de dijkversterking is geen geld meer. Ook dat vinden wij gemiste kansen. Gorcum Actief heeft zich bij aantreden in 2014 bijzonder ingespannen om de Woelse Waard te redden. De toenmalige wethouder stemde immers in met een overnachtingshaven voor de binnenvaart in dit mooie natuurgebied. Nu kan de Woelse Waard toegankelijk worden voor mensen die willen wandelen en recreëren. Deze kans willen we zeker niet missen. We dienen hiervoor een MOTIE (1) in.
Grote investeringen, gemiste kansen en tegelijkertijd zien we dat de normale taken waar de gemeente voor moet staan zijn verwaarloosd. De stad is niet schoon, heel en veilig (denk ook aan hondenpoep), maar slecht onderhouden. Vorig jaar deze tijd hebben we een motie ingediend voor onderhoud en herstel van Kunstwerken in de Openbare Ruimte. Helaas is hier nog niet veel van terecht gekomen. Uit een inventarisatie blijkt dat de staat van onderhoud slecht is. Dat vinden wij erg. We dienen wederom samen met de PvdA een MOTIE (2) in, om hier een impuls aan te geven en als hart onder de riem voor de nieuwe Adviesgroep die zich hiervoor gaat inzetten. Heel goed dat een groep inwoners dit oppakt. Dank voor dit initiatief.
Bij ‘Taken van de gemeente’ zien we dat er meer mis gaat. Waar gehakt wordt vallen spaanders, dat snappen we. Maar als inwoners worden overvallen door grote werkzaamheden in de straat of directe leefomgeving is het beter hen vooraf goed te informeren en nog beter als er ambtenaren zijn die bewoners bij klachten goed te woord kunnen staan en eventueel de daad bij het woord kunnen voegen. Zowel bij Haarskaden, als Stalkaarsen, als bewoners van de Visserslaan voelen zich in de kou staan als zij telkens geen gehoor krijgen bij de gemeente. Je leefomgeving moet veilig en vertrouwd zijn. Dat is hier niet het geval. Men voelt zich bij klachten niet gehoord of veilig, men heeft er ook geen vertrouwen meer in. Hoe ga je om met je eigen inwoners? Het blijkt een ernstig, structureel probleem te zijn. Wat gaat het college hieraan doen? (VRAAG)
Het zijn de keuzes die je maakt. Er gaan miljoenen naar een ambitieus IAC, maar een HBO-initiatief wordt afgeserveerd met 60.000 onder voorwaarde dat zij zelf 240.000 regelen bij het bedrijfsleven. Het bewust blokkeren van een echt Gorcums initiatief, is dat niet de omgekeerde wereld?
Wij zien in de PPN het lijstje zogenoemde ‘ruimtevragers’ als nodig voor een ‘going concern’. Het lijstje investeringen; die kosten komen in de toekomst en ook hier zit veel onderhoud bij. De investeringsruimte is daarmee tot 2025 weg. Ja, die conclusie is inderdaad realistisch te noemen. De wethouder sust ons met de suggestie ‘creatieve financiering te vinden’ bij zogenoemde ‘ruimtegevers’, dat zijn meevallers, om incidenteel de gaten in de 5 miljoen te vullen. De inschatting is 6 ton per jaar.
Er wordt nu dus eigenlijk een voorschot genomen op mogelijke meevallers in de toekomst. Zo’n inschatting kan je dan ook maken van tegenvallers. Van eventuele tegenvallers is in deze stukken geen sprake. Maar de accountant noemt ze met naam en toenaam bij de beoordeling van de jaarstukken 2020. Iedere medaille heeft een keerzijde. Deze ook. We willen de wethouder financiën daarom vragen om voor de Begroting 2022 beide zijden te laten zien door twee lijstjes op te stellen: de ingeschatte meevallers en de ingeschatte tegenvallers, geaccordeerd door de accountant als zijnde een realistische inschatting. Mocht de wethouder dit niet klip en klaar toezeggen, dan dienen we hiervoor in tweede termijn een motie in. (MOTIE 3) Een dergelijke ingeschatte balans is nuttig, het biedt in ieder geval inzicht en duidelijkheid, ook voor de toekomst en de generaties na ons. Maar bovenal: We houden het graag realistisch.

Motie 1: Meekoppelkans Woelse Waard.
Motie 2: Impuls voor Kunst in de Openbare Ruimte.
Vraag: Hoe ga je met je inwoners om?
Motie 3: Lijst van ingeschatte meevallers en lijst van ingeschatte tegenvallers geaccordeerd door accountant.

Onderwerp: Woelse Waard meekoppelen
Indiener Everdien Hamann namens Gorcum Actief

Inhoud motie Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende motie voor:
De meekoppelkansen voor de Woelse Waard bij de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg uit te werken tot een lijstje mogelijkheden en dit voor de behandeling van de Begroting 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag

Motivering: Bij de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg zijn er meekoppelkansen die kostenvoordelen voor de gemeente opleveren. Voor natuurgebied de Woelse Waard worden in de PPN 2022-2025 enkele mogelijkheden genoemd. Het gebied grenst aan de binnenstad en Gorinchem-Oost en biedt een mooie gelegenheid voor wandelaars en natuurliefhebbers. Alleen al het ontsluiten van de Woelse Waard zou een mooie aanvulling zijn op de mogelijkheden die de stad biedt. Afgelopen corona-jaar is gebleken dat mensen graag de natuur intrekken, de ruimte zoeken en vogels ‘watchen’. Het aantal leden van de Vogelvereniging is afgelopen jaar verdubbeld.
Uit de PPN 2022-2025 blijkt dat er nagenoeg geen middelen meer beschikbaar zijn. Om deze Meekoppelkans niet volledig te missen stellen we voor om te bezien welke mogelijkheden er wel zijn.
Everdien Hamann, Gorcum Actief.

MOTIE: Balans Mee- en Tegenvallers
Inhoud motie Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende motie voor:
Voor de Begroting van 2022 een overzicht op te stellen van te verwachten mee- en tegenvallers, geaccordeerd door de accountant, zodat een realistisch beeld ontstaat van de financiële situatie van de gemeente Gorinchem..

En gaat over tot de orde van de dag.
Motivering: ‘Incidentele begrotingsoverschotten in 2021 en 2022 worden ingezet ter dekking van gepresenteerde investeringen in de jaarschijven 2022 tot en met 2024.’ ‘De gemeente ‘spaart’ in 2021 en 2022 dus voor de genoemde investeringen van 2022 tot en met 2024’. (PPN 2022-2025, pagina 14 derde alinea van Investeringsplafond)

Er wordt een voorschot genomen op mogelijke meevallers in de toekomst. Een dergelijke inschatting kan ook gemaakt worden van eventuele tegenvallers, zodat een betere balans ontstaat van de te verwachten financiële situatie komende jaren. De accountant noemt bij de beoordeling van de jaarstukken 2020 een aantal serieuze financiële risico’s voor de gemeente Gorinchem.

We willen de wethouder financiën vragen om voor de Begroting 2022 twee lijstjes op te stellen: de ingeschatte meevallers en de ingeschatte tegenvallers, geaccordeerd door de accountant als zijnde een realistische inschatting.
Een dergelijke ingeschatte balans is nuttig, het biedt inzicht en duidelijkheid, en een realistisch beeld van de financiële situatie.

Ondertekening: Everdien Hamann, Gorcum Actief.

De moties zijn verworpen.
Reactie Gorcum Actief tweede termijn:
Het college heeft uitgebreid kunnen reageren op al onze vragen, opmerkingen, moties en ideeën. Bij de perspectiefnota komt van alles voorbij, maar het gaat uiteraard hoofdzakelijk over de financiën van de gemeente en wij hebben als gemeenteraad daarbij een controlerende taak. In deze PPN geeft het college toe dat het geld op is en de schulden zullen toenemen, dan vind ik het wat al te gemakkelijk van de wethouder als hij onze constateringen met een simpel ‘onjuist’ afdoet. ‘De accountant zou er niet voor zijn om lijstjes mee- en tegenvallers te maken’. Volgens mij is de accountant van de gemeenteraad, die dus die controlerende rol heeft, en hij kan namens deze raad voor de begroting 2022 een risico-analyse opstellen. Zie het maar als een extra check, zodat wij weten waar we de komende jaren aan toe zijn. Dat is de intentie van onze motie, die ik nu zeker in stemming zal brengen. Er worden grote investeringen gedaan, die nog niet zijn gerealiseerd. We weten dus ook nog niet of de kosten hoger gaan uitvallen. Dat hoeft misschien niet, maar het kan wel. Zo is het ook met meevallers. Die van 2020 zijn bekend, die van 2021 nog niet. Toch wordt daar een voorschot op genomen. De investeringsruimte van 5 miljoen is nu een plafond. Terecht vroegen ook andere partijen of dat plafond wordt overschreden, maar dat valt nu nog niet te voorspellen. Vast staat dat iedere medaille een keerzijde heeft. Als de wethouder een voorschot neemt op meevallers, willen wij ook graag weten hoe het zit met de risico’s. Dat we daarvoor een beroep doen op onze eigen accountant is niet vreemd.
Wij spraken in ons betoog over ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Er worden grote investeringen gedaan, maar basistaken van de gemeente zijn verwaarloosd. Het uitgangspunt dat de stad schoon, heel en veilig moet zijn, wordt niet gehaald. We zijn daarom blij dat het college erkent dat de kunstwerken in de openbare ruimte en beroerd bij staan en onze tweede motie hiervoor wil aanbevelen. Vorig jaar dienden wij samen met PvdA een motie in voor onderhoud, maar er is dus meer nodig.
Een andere basis-taak van de gemeente is goed omgaan met je inwoners. Het antwoord van wethouder Van Doesburg dat er een dashboard dienstverlening bestaat en dat er projectmanagers actief zijn verbaasd mij. Dat noemen wij ‘net doen of het probleem niet bestaat’, terwijl hele groepen inwoners echt heel boos zijn op de gemeente. Het gaat vaak over verkeer. Wethouder Van der Geest zegt: ‘daar gaan wij niet over als wij niet de opdrachtgever zijn’. Dat noemen wij de kop in het zand steken. De gemeente verleent immers vergunningen aan die opdrachtgevers en is dus wel degelijk verantwoordelijk. Bovendien zijn het je eigen inwoners, die afspraken willen maken, het gesprek willen voeren, informatie opvragen en niet krijgen. Inwoners, die in 2 jaar tijd met 4 verschillende ‘projectmanagers’ te maken hebben, van het kastje naar de muur gestuurd worden enz. Ben benieuwd of dat allemaal wordt meegenomen in het dashboard van wethouder Van Doesburg. Kunnen wij enige verbetering verwachten op dit punt?

Niet dus....
Het financiële drama wordt vervolgd bij de begroting voor 2022. In dat jaar zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen. Wij vinden: het roer moet om!
Gorcum Actief
Gorcum Actief09/09/2021 at 11:29am
Raad 24 juni 2021.
Digitaal vergaderen is een ramp voor de lokale politiek. Via Teams duren vergaderingen langer en mis je contact en debat. Vooraf is spreektijd al beperkt. Gorcum Actief koos daarom voor korte statements en bijdragen bij de Jaarstukken:

Jaarstukken en accountant : Een kort statement voorzitter, gezien de tijd: De jaarstukken zien er goed uit. Dankzij de Eneco-gelden en uitgestelde investeringen hebben we ineens een solvabiliteit van 35 procent. Maar dat is een incidentele verbetering. Tegelijk neemt de verwachte schuldenlast tot 2024 enorm toe. Dat baart ons zorgen. Vooral ook omdat wat eerst ‘investeringruimte’ heette nu een ‘investeringsplafond’ is geworden. De denkwijze wordt anders omdat deze ruimte dan gebruikt gaat worden. Bij de PPN komen we hierop terug.
Veerdienst (2 moties met VVD) : We sluiten ons aan bij de woorden van de heer Wientjes en we zijn mede-indiener van deze twee moties. Het voorstel gaat nu over de financiering van twee nieuwe veerboten. Het goede nieuws is dat Altena meedoet. Gorcum Actief heeft tegen het besluit gestemd en we vinden het nog steeds een slecht plan vanwege de risico’s, maar de financiering is nu wel een stuk beter geworden.
We zitten met het dilemma: ‘wat als de vastgestelde dienstregeling niet wordt gehaald?’ Haakt Altena dan af? In dat geval zit Gorinchem alsnog met de volle 100 procent risico. Graag antwoord van de wethouder. Onze tweede vraag is: Hoeveel boten van de veerdienst gaan er nu uiteindelijk varen en hoeveel worden er verkocht?
Afval (motie met SB) : De afvalberg en de afvalproblemen blijven maar groeien. Voor de derde keer op rij worden de kosten verhoogd en de service verlaagd. Wij vinden dat geen goede ontwikkeling. Ongeveer anderhalf geleden hebben we nadrukkelijk gevraagd om nascheiding van afval en dito logistieke aanpassing daarop, te onderzoeken en de kosten daarvan te berekenen. Dat onderzoek is niet gedaan of iig niet toegevoegd aan de stukken. Kan de wethouder dat uitleggen?
Ten tweede: Gorcum Actief gelooft niet in diftar voor de stad. In landelijke gebieden kan het misschien goed werken, maar steden hebben de ervaring dat er veel meer afval gedumpt gaat worden en zij kwamen ervan terug. Omdat Gorinchem met Waardlanden in een GR zit, die dit al besloten heeft, kunnen we alleen nog aan ‘damage-control’ proberen te doen: we vragen de wethouder om volop in te zetten op handhaving. En laat de controleurs nu eindelijk eens iets doen met alle tips, foto’s en filmpjes die door welwillende inwoners worden aangedragen. We hopen op sociale controle en dienen daarom samen met Stadsbelang de motie in voor adoptie van containerplaatsen.

Haarsekaden : Voor ons ligt een voorlopig ontwerp. Het gaat erom dat er een veilige scholierenroute komt en dat aanwonenden minder overlast hebben van onder meer vrachtverkeer. Gorcum Actief is voorstander van Auto te Gast. Dit ontwerp kan verder worden uitgewerkt met plateaus ipv drempels en mèt participatie. Wegens werkzaamheden van Stedin zijn er nu weer tijdelijk drempels tot groot ongenoegen van buurtbewoners. Kan de wethouder dat toezeggen?
Gorcum Actief
Gorcum Actief09/09/2021 at 11:22am
RES / Windturbines 24 juni 2021
De RES 1.0 is door een meerderheid van deze raad vastgesteld, evenals de motie om windturbines op minimaal 500 meter afstand te houden van woningen en natuurgebieden. Het issue vanavond is de onduidelijkheid en het gebrek aan communicatie. We voelen ons beduveld. De raad en de stad zijn op het verkeerde been gezet met het idee dat het bedrijfsleven dit zou steunen. Dat blijkt niet het geval. Er is geen draagvlak voor tien mega-turbines zo dicht in de bebouwde kom en bij of in natuurgebied Avelingen, zoals Gorcum Actief tijdens die vergaderingen al aangaf en daarom tégen RES 1.0 stemde. De participatie is mislukt en Gorinchem is door Provinciale Staten daarvoor op de vingers getikt.

*Vraag: Kan de wethouder uitleggen welke stappen hij nu gaat ondernemen om communicatie en participatie te verbeteren?

Er is commotie en onrust ontstaan toen de familie Pellikaan een duidelijke afbeelding publiceerde. Zowel inwoners als bedrijfsleven schrokken van het voorgestelde beeld. Een dergelijk plan heeft gevolgen voor huizenmarkt en vestigingsklimaat. Juristen buigen zich al over schadeclaims. De stichting Mooi en Duurzaam Gorinchem kondigt aan te gaan procederen tot en met het Europese Hof. Een betrouwbare overheid wil dat niet. Om verder te kunnen is het noodzaak vanaf nu vooral heel duidelijk en eerlijk te zijn. We moeten weten waar we aan toe zijn. De kaart van Has Koning met de tien locaties is pas van tafel als er een nieuwe aangepaste versie ligt. Dat biedt duidelijkheid.

*Wij vragen de wethouder nu dus met klem om eerst de 500-meter-motie uit te voeren en in kaart te brengen welke locaties verder onderzocht gaan worden. En we willen deze herziene kaart voor het zomerreces ontvangen en dat deze wordt gecommuniceerd met de stad. Kan de wethouder dat toezeggen?

Onze derde vraag is: Zijn er in de regio afspraken gemaakt vwb afstand tot windturbines? Ik vernam dat de twee turbines op Gorinchem-Noord op minimaal anderhalve kilometer van omliggende woonkernen moeten worden gebouwd. Is dat zo? En waarom is ons dat niet medegedeeld?

MOTIE: Wind op de kaart
Indiener Everdien Hamann namens Gorcum Actief
Inhoud motie Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende motie voor:

1: De 500-meter-motie (vastgesteld door de gemeenteraad op 13 april 2021) uit te voeren en in kaart te brengen welke locaties voor windturbines verder onderzocht gaan worden.

2: Deze geactualiseerde kaart voor het zomerreces bekend te maken.
En gaat over tot de orde van de dag

Motivering
Het voornemen om dicht bij de stad mega-windturbines te laten bouwen (zoals vastgesteld in RES 1.0) heeft geleid tot veel onrust en commotie bij inwoners en bedrijfsleven. Deze vorm van alternatieve energie is niet onomstreden voor wat betreft gezondheid voor mensen en natuur. Tevens heeft dit voornemen een negatief effect op de lokale woningmarkt en het vestigingsklimaat.
De verwachting is dat de geactualiseerde kaart bij veel mensen en bedrijven zorgen kan wegnemen, omdat door de 500-meter-afstand diverse locaties komen te vervallen. Er ontstaat dan duidelijkheid over de locaties die wel aan verder onderzoek onderworpen kunnen worden.
Tevens denken wij op deze wijze het aantal planschadeclaims van woningeigenaren te kunnen reduceren.

Deze motie is niet aangenomen, maar de wethouder heeft toegezegd actie te ondernemen. Wordt vervolgd dus.
Gorcum Actief
Gorcum Actief09/09/2021 at 11:09am
Gorinchem 10-6-2021
MOTIE Gorcum Actief ivm aankoop aandelen in Stedin.
Onderwerp : Lange Termijn Financiering, uitgifte aandelen Stedin
Van : VVD, Gorcum Actief
De raad van de gemeente Gorinchem in vergadering bijeen op 10 juni 2021
Constaterende dat:
- Stedin een belangrijke rol speelt in het verzorgen van vitale infrastructuur.
- dat deze infrastructuur een groot maatschappelijk belang dient.
- dat Stedin dat doet voor een breed verzorgingsgebied.
- dat Stedin nu op korte termijn geld nodig heeft voor de nodige investeringen in onder andere de energietransitie
- Wij het belang van de voorgenomen investeringen onderschrijven
- Dat deze investeringen ten goede zullen komen aan alle gemeenten in het verzorgingsgebied van Stedin
- dan niet alle gemeenten in dat verzorgingsgebied al aandeelhouder zijn van Stedin

MOTIE:
Verzoekt het college om bij Stedin te bepleiten om zo snel als mogelijk deze gemeenten ook aandeelhouder te laten worden en hun deel bij te dragen in het eigen vermogen en de financiering van Stedin.
En dat deze bijdrage voorwaardelijk is aan de participatie van Gorinchem in een eventueel volgende deelname in de financiering van Stedin.

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is niet aangenomen, maar de wethouder beloofde wel deze boodschap bij andere gemeenten uit te dragen. Het zou de bedoeling zijn dat op termijn alle gemeenten deelnemen in Stedin, die voor grote investeringen staat door de aanstaande energietransitie. Wij blijven dit kritisch volgen.