Nieuws van Gorcum Actief

Gorcum Actief
Gorcum Actief16/11/2021 at 12:22pm
Acht jaar geleden redde Gorcum Actief de Woelse Waard als natuurgebied, nu lukt het om deze uiterwaarden open te stellen voor natuurliefhebbers met onder meer een struinpad. Bovendien kan de Ravelijn, onderdeel van de vestingwerken, worden hersteld. Het amendement om dit mogelijk te maken is ruimschoots aangenomen. (alleen de SP stemde tegen)
We zijn erg blij met dit behaalde succes 🙂

MOTIVERING:
In de bespreking door de raad van de perspectiefnota (PPN) op 8 juli dit jaar zijn de meekoppelkansen aan de orde geweest. Gezien de financiële situatie van de gemeente Gorinchem is toen aangegeven dat er geen mogelijkheden waren om invulling te kunnen geven aan deze meekoppelkansen.
Wel is er een motie ingediend door Gorcum Actief tijdens de bespreking van de PPN geheten “Meekoppelkans Woelse Waard” nummer 46 RvO welke unaniem is aangenomen.
Gelet op de memo van het college d.d. 2 november 2021 is begin oktober gebleken dat de septembercirculaire van het Rijk gunstiger uitpakt dan in mei voorzien. De begroting bevat nu een positief saldo in 2022 van € 1,8 mln. Dit biedt de mogelijkheid om hieruit (voor een deel) invulling te geven aan de realisatie van de meekoppelkansen.
Bij de Graaf Reinald Alliantie (GRA) is de vraag gesteld of de meekoppelkansen alsnog opgenomen kunnen worden in de uitvoering van de dijkversterking. Recent heeft het GRA positief gereageerd op dit verzoek en een geactualiseerde begroting gepresenteerd.

AMENDEMENT:
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Punt 7 toe te voegen aan het raadsbesluit bij het raadsvoorstel ‘Begroting 2022’
7. Voor Gorinchem de volgende meekoppelkansen te verwerken in de begroting 2022:

1.Ravelijn
2.Woelse Waard
(Parkeerplaatsen incl. grondverwerving en Struinpad)

Deze 3 meekoppelkansen komen uit op een totaalbedrag van afgerond € 415.000

Indiener: Everdien Hamann namens Gorcum Actief
Gorcum Actief
Gorcum Actief16/11/2021 at 12:10pm
Wat is er bereikt afgelopen 4 jaar? Het gaat om de keuzes.

Algemene Beschouwingen Gorcum Actief Begroting 2022 4 november 2021

Dank u voorzitter,
De laatste begroting en algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Hoe staan we ervoor? Zijn er nog kansen en mogelijkheden voor een nieuwe coalitie na de verkiezingen in maart volgend jaar, nu de schuld weer oploopt naar een niveau waarbij provincie toentertijd ingreep. De directeur van de Nederlandse Bank kondigt een rentestijging aan en de inflatie is nu al 2.7 procent. Komen we dan weer op het strafbankje terecht? Ik hoor de coalitiepartners telkens zeggen: inderdaad grote schulden, maar er staan investeringen tegenover. Ja, maar ooit zullen we moeten betalen, er is nog geen steen gelegd en we zitten nu al aan een investeringsplafond. Wij vinden dit zorgwekkend voor de toekomst, voor de generaties na ons. Onze vraag hierover is: Kan de wethouder uitleggen wat op korte termijn, bijvoorbeeld vijf jaar, de effecten zijn per procent rentestijging en wat voor gevolgen dat heeft voor het investeringsplafond?

Het gaat om de keuzes die we maken. Wat is er afgelopen vier jaar wel gedaan en wat niet? Bij het lezen van de cijfers blijven deze gedachten op de achtergrond prikken. Onnodig om telkens in herhaling te vallen; wel hele grote investeringen, maar regulier onderhoud ‘schoon-heel-veilig’ blijft achter. Wel praten over participatie, maar inwoners voelen zich niet gehoord of begrepen
. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het recent gehouden burgerwaarderingsonderzoek. Gildenwijk en Haarwijk zijn aandachtsgebieden, en de bewoners van de binnenstad missen contact met de gemeente. Er is al jaren geen Klankbordgroep Binnenstad meer. Eigenlijk mist hier een overkoepelende Belangenorganisatie Binnenstad, zoals de Lingewijk die bijvoorbeeld wel heeft. Wat gaat het college hieraan doen? De Jongerenraad, ook zoiets dat vier jaar is blijven liggen


GO32
Om te resumeren heb ik het grote boek van GO32 er maar eens bij gepakt. Deze verzameling ambities vormden immers de basis van het huidige coalitie-akkoord. Let wel; GO32 zijn ambities voor de langere termijn. Het gaat dus niet om afvinken van krenten uit de pap, maar dat is wel gebeurd: Dus wel heel willekeurig, zonder enige vorm van beleid, tiny houses, in weilanden nota bene en hele grote investeringen in elektrische veerboten en een IAC, maar de bereikbaarheid van de stad – met stip op 1 – is niet verbeterd.
Er ligt nu wel een mobiliteitsvisie, met heel veel nieuwe bruggen waar nu geen geld meer voor is, maar het onderhoud aan de bestaande infrastructuur is zorgwekkend. Ik noem bijvoorbeeld de fietspaden langs de Nieuwe Hoven nog maar eens. Een levensgevaarlijk maanlandschap. Wordt het niet eens tijd om die platanen daar te vervangen voor inheemse bomen, die dieper wortelen? Hoe is het met de herinrichting van de Nieuwe Hoven? En de Lange Brug met betonrot? Gorcum Actief is daarom mede-indiener van de motie van CU/SGP om kosten aan dit soort grote infrastructurele werken in kaart te brengen.

Er staat ons nog heel wat te wachten. Zorgen hebben wij ook over bedrijventerrein Groote Haar op Gorinchem-Noord. In de toekomst zouden die percelen iets moeten gaan opbrengen; geld en werkgelegenheid. Maar in juni heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over windturbines en er is een Arrest Nevele van het Europees Hof. Die twee windturbines, die we daar graag wilden, zijn niet rendabel en moeten groter. De organisatie die het moet realiseren zit in financiële problemen.

Het grote risico voor de gemeente is net andersom. Als de nieuwe regelgeving hieromtrent wordt doorgezet, lopen wij het risico dat een deel van de Groote Haar niet meer bebouwd mag worden. Wij zitten dan met een hele grote strop. Die twee turbines hangen de komende vier jaar als het zwaard van Damocles boven de stad.

Voorzitter, dit roept zoveel vragen op. Hier komen ze:
1: Is de motie Windmolen-vrij Dichtbij, oftewel de 500-metermotie, hier van kracht?
2: Welke invloed hebben de uitspraak van de Raad van State en het Arrest van Nevele volgens het college op dit project?
3: Had de aanschaf van de turbines Europees moeten worden aanbesteed?
4: Zijn er bezwaren tegen deze turbines ingediend, die vertragend werken waardoor een Europese subsidie wordt misgelopen?
5: Zijn de percelen van bedrijventerrein Groote Haar nog wel te verkopen, als hier straks 2 turbines staan?
Met de kennis van toen leken de windturbines op Gorinchem-Noord een goed plan, maar nu denken wij dat dit catastrofale gevolgen kan hebben voor de financiën van de gemeente. De kosten van dit bedrijventerrein drukken immers zwaar op de begroting. De uitgifte van de gronden is van groot belang.

Groen
Voorzitter, groenbeleid, Operatie Steenbreek, Natuurcentrum, biodiversiteit, het ligt ons allemaal na aan het hart. Vier jaar geleden bespraken we een rapport van bureau Waardenburg over ecologische verbindingszones en zo meer. We wilden graag de groenste stad worden. Wat is daarmee gebeurd? Voor zover wij kunnen overzien is er geen uitvoering gegeven aan de destijds geformuleerde voornemens. Gorcum Actief is nu mede-indiener van de motie Tiny Garden, samen met Stadsbelang. Maar het gaat verder. De stichting Gorcum Natuurlijk Groen heeft een nieuw bestuur, dat werk wil maken van de Stapstenen en de ecologische verbindingszones. Ook zijn er veel andere plannen. Hoe ziet het college de samenwerking met deze stichting en hoe kan dat werk een impuls krijgen? Er ligt bijvoorbeeld een braakliggend terreintje in de Gildenwijk, de voormalige speeltuin De Ridderburg. Is dat geen mooie locatie voor een heemtuin of vlindertuin of geschikt als uitvalsbasis voor deze stichting? Het is maar een idee


Cultuur
Tenslotte voorzitter zien we dat de culturele sector, mede door corona, een flinke knauw heeft gekregen. De overheid heeft geholpen met steunpakketten. Maar ik wil vooral de mensen die in de culturele sector werken bedanken voor wat wél gelukt is in deze moeilijke tijd. Musea, jawel twee, de theaters Peeriscoop en Nieuwe Doelen zijn voor zover mogelijk dankzij hun inspanningen wel open gegaan. Geen sinecure.

Ook op gebied van Cultureel Erfgoed kunnen we toch nog stappen maken met de zogenoemde Meekoppelkansen. Door de dijkversterking van het tracee Waardenburg – Gorinchem ontstaat de unieke kans om in samenwerking met de Graaf Reinald Alliantie (GRA) enkele investeringen te doen aan vestingwerken en in de Woelse Waard. De Ravelijn maakt deel uit van het linielandschap, maar kan beter zichtbaar en beleefbaar worden door genoemde investering en zal Gorinchem zeker ten goede komen. Deze kans willen wij niet laten lopen.
De Woelse Waard is een prachtig natuurgebied en vogelbroedlocatie direct ten oosten van de stad. Velen wandelen en recreëren dagelijks in het beperkte opengestelde deel van deze uiterwaarde. Openstelling van het hele natuurgebied, met respect voor natuur en broedvogels natuurlijk, middels een zogenoemd laarzenpad (en eventuele honden aan de lijn) is een belangrijke aanvulling van mogelijkheden voor wandelaars, natuurliefhebbers en educatie.
Op de valreep, ook omdat de dijkversterking wat vertraging heeft opgelopen, kunnen we enkele werken hopelijk toch nog realiseren. Wij dienen hiervoor een amendement in.
Concluderend vinden wij dat grote risico’s boven ons hoofd hangen. We noemden de rente, de verkoopbaarheid van de Groote Haar ivm windturbines en de herindeling van het gemeentefonds. Wij zullen met spreekwoordelijk ‘geknepen billen’ instemmen met deze begroting.

Resumerend de vragen van Gorcum Actief:
1: Kan de wethouder uitleggen wat op korte termijn, bijvoorbeeld vijf jaar, de effecten zijn per procent rentestijging en wat voor gevolgen dat heeft voor het investeringsplafond?
2: De bewoners van de binnenstad voelen zich niet gehoord. Wat gaat het college hieraan doen? Bijvoorbeeld een overkoepelende belangenorganisatie instellen?
3: Is er nog interesse in een Jongerenraad of ziet het college daarvan af?
4: Hoe is het met de herinrichting van de Nieuwe Hoven?
5: Windturbines Groote Haar:
a: Is de motie Windmolen-vrij Dichtbij, oftewel de 500-metermotie, hier van kracht?
b: Welke invloed hebben de uitspraak van de Raad van State en het Arrest van Nevele volgens het college op dit project?
c: Had de aanschaf van de turbines Europees moeten worden aanbesteed?
d: Zijn er bezwaren tegen deze turbines ingediend, die vertragend werken waardoor een Europese subsidie wordt misgelopen?
e: Zijn de percelen van bedrijventerrein Groote Haar nog wel te verkopen, als hier straks 2 turbines staan?
6: Wat gaat het college ondernemen om groenbeleid uit te voeren, zodat de biodiversiteit verbetert? Kan een samenwerking met stichting Gorcum Natuurlijk Groen daartoe bijdragen? Biedt de locatie van de voormalige speeltuin De Ridderburg in de Gildenwijk mogelijkheden?
7: Amendement Meekoppelkansen Woelse Waard en Ravelijn.
Gorcum Actief
Gorcum Actief16/11/2021 at 12:04pm
Raad, 14 okt 2021 Noodopvang in Belastingkantoor
Dank u voorzitter,
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol kondigde al aan: We hebben 3000 extra opvangplekken voor vluchtelingen. Zij wilde de media toen nog niet meedelen in welke gemeenten. Maar wij weten nu dat maar liefst 10% van dat aantal naar Gorinchem komt. Zomaar ineens, tegen alle afspraken met buurtbewoners in, weer in het belastingkantoor. We hebben als gemeenteraad nog maar net in februari besloten dat we dat niet meer willen. Onze geloofwaardigheid is dus in het geding.

‘Het is nu een andere situatie’, is het argument. Zeker, dat is zo. De nood is heel hoog. Schrijnend en gĂȘnant voor een rijk land als Nederland. Ik denk dat er niemand in de gemeenteraad is die nu niet wil helpen. Maar een bekend spreekwoord biedt wijsheid: ‘kort-beraad-lang-berouw’. We moeten dus zeker niet te snel toehappen en eerst op een rijtje zetten hoe dit alles zo is gekomen.
We missen in het rijtje argumenten in het raadsvoorstel de oorzaak van dit probleem vwb falend woningbouwbeleid. De woonnood aan de onderkant van de markt is zo groot dat statushouders, nieuwe Nederlanders, niet kunnen doorstromen. Gorinchem voldoet toch nog aan haar opgave statushouders te plaatsen, maar de meeste gemeenten doen dat niet! En ook in Gorinchem wordt volop gemord dat starters en anderen in woonnood niet verder kunnen met hun leven. Ook dat is schrijnend. Gorcum Actief heeft al meermaals gesuggereerd met spoed prefab noodwoningen te realiseren op de voormalige locatie voor station Papland in Gorcum Noord. Die locatie is nu vrij. Gewoon voor alle mensen die nu in woonnood zitten, zodat zij voorlopig vooruit kunnen en later kunnen doorstromen naar elders.
Kan de wethouder aangeven of hij met een dergelijk plan bezig is of wat hij daarvan vindt?

En dan nu, acuut, weer het belastingkantoor. We hebben hier te maken met de belangen van twee groeperingen: de vluchtelingen en de buurtbewoners aan wie toezeggingen zijn gedaan. Er wordt gezegd voor 4 weken, maar dat gelooft niemand. Ankie Broekers Knol heeft 4 weken later vast niet ineens wel voldoende opvangcapaciteit. Dat weten de buurtbewoners, die hiervan wakker liggen, ook. Dus wij, gemeenteraad, hebben een probleem. Wij zijn bereid het Coa, of liever de vluchtelingen in nood, te helpen, maar daar moet dan wel iets tegenover staan. Nu het Coa met een schreeuwend tekort kampt en wij over hun locatie moeten beslissen, geeft dat ons een goede positie om vooraf zaken dicht te timmeren zodat daarna iedereen weet waar we aan toe zijn.
Dus niet eerst toezeggen ‘kom maar’ en dan later eens gaan praten over een bestuursovereenkomst. Dat vinden wij de omgekeerde wereld. Als Coa tegen ons raadsbesluit in toch een noodopvang op deze locatie wil realiseren, omdat ‘de situatie is gewijzigd’ is het zaak dat het college eerst dichttimmert dat:
1: er een exacte periode van de noodopvang wordt vastgelegd.
2: het pand daarna wordt bestemd en verbouwd tot woningen in overleg met de buurtbewoners.

Het Coa is nu eigenaar van het pand en zal daar dan aan moeten meewerken zodat we voorkomen dat hier tot in de lengte der jaren telkens verrassingen uit de hoge hoed komen, want er zal ook in de toekomst vaak sprake zijn van ‘gewijzigde situaties’ en wat is een besluit van de gemeenteraad dan nog eigenlijk waard? Of het woord van een wethouder? We willen zekerheid en betrouwbaarheid voor de wijk.
Er moet dus Ă©Ă©rst een goede bestuurlijke overeenkomst op tafel liggen.
Voorzitter, de kwestie gaat ons zeer aan het hart. We mogen vluchtelingen niet in tenten of op stoelen laten slapen. Maar de Gildenwijk is als Ă©Ă©n van de zwakke wijken in Gorinchem bestempeld. Het CDA diende een motie in voor Actieplan Gildenwijk. Wij vonden dat iedere wijk wel een actieplan wil, maar nu blijkt uit het recent gehouden Burgerwaarderingsonderzoek dat de Gildenwijk er inderdaad niet best voorstaat. Ook de Haarwijk niet trouwens. Daar komen we op een ander moment nog wel op terug. Nu gaat het om het belastingkantoor en omgeving en de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid van dit gemeentebestuur. Nogmaals: Praten met coa achteraf is een farce.
We horen graag van de wethouder wat hij hier van vindt en hebben eventueel een motie voor de tweede termijn.

MOTIE
Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:
.
Verzoekt het college om, voordat het belastingkantoor vrijgegeven wordt voor tijdelijke opvang van vluchtelingen, eerst te onderhandelen met het COA met als inzet dat het COA tijdelijk opvang realiseert over een af te spreken periode, daarna afstand doet van het gebouw en meewerkt om het gebouw een woonbestemming te geven.
De resultaten van deze onderhandelingen terug te koppelen aan de omwonenden in de wijk en vervolgens aan de raad.
En gaat over tot de orde van de dag.

Motivatie:
Een goed raadsbesluit bestaat uit een afweging van belangen om vervolgens tot een soms moeilijk maar minimaal uitlegbaar besluit te komen. In dit besluit zijn er twee belangen:

Het Coa heeft een serieus probleem met de opvang van asielzoekers en dit lijdt tot een zeer betreurenswaardig opvangniveau voor nieuwe vluchtelingen. De nood is zo hoog dat wij de vraag voor 4 weken opvang als onrealistisch ervaren. Dit lijkt meer op een noodkreet in deze acute situatie waarbij niet duidelijk is wat er daarna met dit pand gebeurt.

Inwoners van Gorinchem hebben in februari dit jaar de toezegging van de gemeenteraad gekregen dat het belastingkantoor niet meer voor opvang van asielzoekers gebruikt zou worden en wij (de raad) zijn genegen om nu toch een uitzondering op dit besluit te gaan maken. De geloofwaardigheid van dit gremium komt hierdoor in het geding.

Om toch duidelijkheid te scheppen stellen wij voor dat er vooraf een overeenkomst met het COA wordt gesloten die ook recht doet aan de belangen van de bewoners van de Gildenwijk.
Derhalve stellen wij voor dat het college een overeenkomst sluit met het Coa die minimaal bestaat uit de volgende punten:

- Duur van de opvangperiode in het belastingkantoor
- Hoe het Coa meewerkt om het belastingkantoor om te zetten naar een woningencomplex.
- Een toezegging dat het COA geen nieuw verzoek zal doen aan Gorinchem om het belastingkantoor in te zetten voor opvang van asielzoekers.

Naar onze mening willen de inwoners van de Gildenwijk vooral rust in de wijk en ze willen niet jaarlijks een moeilijke discussie over ja of nee opvang in het belastingkantoor. Bij een redelijke uitkomst van deze onderhandelingen is er ons inziens draagvlak voor een dergelijk besluit te krijgen. In andere gevallen wordt alleen de geloofwaardigheid van de Gorcumse politiek verder ondermijnt.

Everdien Hamann namens Gorcum Actief
Gorcum Actief
Gorcum Actief23/09/2021 at 10:45pm
Gorcum Actief is vóór tiny houses, maar niet in Waterliniegebied.
Raad 23 september: Tiny Houses
We zijn allemaal in zo’n vreugdevolle stemming: De Nieuwe Hollandse Waterlinie is toegevoegd aan het Unesco Werelderfgoed en de grootste vesting van dat geheel, Gorinchem, is ook nog eens uitgeroepen tot de mooiste van Nederland. Dat vraagt, nee schreeuwt, om bijzondere actie van de gemeente. Want zo ’n kans krijg je nooit meer. Maar wat schetst onze verbazing? Dit college zit op haar handen en wil instemmen met de bouw van 10 tiny houses midden in het liniegebied, op een landgoed pal naast fort Vuren.

We worden weer overladen met allerlei documenten, maar de belangrijkste, het advies van het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie ontvingen wij pas op Dinsdag 21 september, dus eergisteren. Daarin wordt onder meer aangegeven dat het ontbreekt aan een beeldkwaliteitsplan. Het voornemen van B en W om hier toestemming voor te verlenen is dus voorbarig. Het plan is nog niet voldoende uitgewerkt. En het is sowieso beter om hiervoor een bestemmingsplan procedure te volgen.

Tijdens de B en A sessie hebben wij meteen al aangegeven geen voorstander te zijn van deze ontwikkeling. Niet dat we tegen tiny houses zijn. Integendeel. We kennen tal van geslaagde voorbeelden op daarvoor geschikte locaties. Daarover zal ik nu niet uitweiden. Het gaat dus om de locatie; de boomgaard behorend bij het landgoed midden in Unesco Werelderfgoed, het liniegebied. Dan willen wij als eerste weten wat Unesco, of in dit geval het Kwaliteitsteam, daarvan vindt. Je kan die werelderfgoed status nl ook maar zo weer kwijtraken en dat willen wij niet riskeren.

We willen ook niet riskeren dat de initiatiefnemers en toekomstige bewoners blij gemaakt worden met een dode mus. Het gaat op deze locatie nl niet zo gemakkelijk. Kijk maar naar andere bouwplannen in erfgoedgebied die om juridische redenen werden afgeschoten. Tijdens de eerder genoemde B en A sessie over dit onderwerp hebben wij een gezamenlijke motie aangekondigd voor een HIA, een Herritage Impact Assessment. Dat voorstel is nu deels ingehaald door de brief van het Kwaliteitsteam. Wij dienen onze motie iig nu niet meer in.

Voorzitter, het zal duidelijk zijn, wij kunnen niet instemmen met dit plan om de volgende redenen: de locatie is werelderfgoed en het ontbreekt aan een goed beeldkwaliteitsplan. Ten tweede denken wij niet dat het bij 10 tiny houses blijft, maar dat het er waarschijnlijk 20 worden. En wij geloven ook niet dat ze na tien jaar weer verwijderd worden. Met parkeerplaatsen en opstallen zal hier een kleine nederzetting ontstaan. EĂ©n van de argumenten is: ‘voor behoud van de boomgaard’. Bestaat deze dan over tien jaar niet meer? Voorzitter, wij hebben eens uitgerekend: 10 tiny houses voor de huur van 700 Ă  1000 euro per maand. Afschrijving duurt 30 jaar. Het is gewoon een verdien-model, dat gebaat is bij een langere duur.
Er zal een precedentwerking van uitgaan. Willen wij in het landschap rondom Gorinchem meer van dit soort enclaves? Laten we daarover dan eerst eens in de gemeenteraad spreken, daar hoort die discussie thuis.
Het andere argument, de woningnood, die wordt hiermee nauwelijks verlicht. En tenslotte: Met buurgemeenten en provincie is geen overleg geweest. Voorzitter, de wethouder vond een HIA een paardenmiddel, maar wij vinden het politiek opportunisme om hiermee in te stemmen. Wij zien uit naar andere alternatieve woonvormen, die wel haalbaar zijn.

Everdien Hamann,
namens Gorcum Actief.

Een meerderheid van de raad stemde in met de tiny houses.
VVD, GroenLinks en Gorcum Actief stemden tegen.
Gorcum Actief
Gorcum Actief22/09/2021 at 12:09pm
Mooiste Vesting, maar Esdoorn wordt illegaal gesloopt
Gorcum Actief stelde een maand geleden schriftelijk vragen, over deze beschermde boom, onderhoud aan stadswallen, promotie en meer, maar de antwoorden laten nog steeds op zich wachten!
Dit zijn dus vooralsnog onze vragen:

Schriftelijke vragen van de fractie Gorcum Actief als bedoeld in artikel 50 van het Reglement van Orde, voor de vergadering van de raad van de gemeente Gorinchem.

Gorinchem, augustus 2021

Betreft: Onderhoud groen stadswallen
Aan: College van burgemeester en wethouders

Aanleiding:
Bij de bouw van het appartementencomplex op de locatie van het vroegere Nieuwe Gasthuis aan de Altenawal is de 70 jaar oude, toen nog majestueuze, Esdoorn beschermd vanwege bijzondere waarde. De toenmalige bewoners waren erg blij met de schaduw die de esdoorn bood en de biodiversiteit. Later is deze boom op de stadswal als ‘beeldbepalend’ opgenomen in de bomenkaart, zodat deze beschermd zou zijn. Bij de verkoop van de appartementen was dit duidelijk; de boom stond zelfs in volle glorie op de verkoopbrochures afgebeeld.
Een aantal bewoners van deze appartementen wilden de boom, die precies op de erfscheiding staat, in 2019 laten kappen. Vanwege de beschermde status is die aanvraag afgewezen, maar is er met de gemeente wel een overeenkomst gesloten voor jaarlijkse snoeibeurten.
Behalve de esdoorn blijkt op dit deel van de Altenawal tevens een gedeelte van de meidoornhaag op de stadswal (gemeentegrond) extra te zijn gesnoeid. De rest niet.
Recent is de vesting Gorinchem als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan de lijst Werelderfgoed van Unesco en zijn de Gorcumse stadswallen door de ANWB uitgeroepen tot ‘Mooiste Vesting van Nederland’.
Gorcum Actief stelt nu de volgende schriftelijke vragen:
1: Geniet de esdoorn op de Altenawal een beschermde status door opname in de Gorcumse bomenkaart, het bestemmingsplan en het Vestingplan?
2: Hoe is het dan mogelijk dat de boom afgelopen jaren zo rigoureus is gesnoeid dat een hele stam (Ă©Ă©n van de drie) bij de grond en hele grote takken zijn verwijderd?
3: Hebben bewoners van de Altanawal zelf hoveniers ingeschakeld om de boom verder te snoeien? Heeft de gemeente daar toestemming voor verleend? Heeft de gemeente toezicht gehouden op deze extra snoeibeurten, soms in de avonduren? De particuliere snoeibeurten vonden plaats in o.a. 2014 en 2019. Is de gemeente op de hoogte van nog meer illegale extra snoeibeurten?
4: Wat gaat het college ondernemen om te voorkomen dat particulieren zelf de ‘bijl in de stam slaan’ van beschermde bomen?
5: Tussen de wortels van de esdoorn, aan de zijde van de appartementen, zijn twee metalen buizen van ca 80 centimeter aangetroffen en inmiddels verwijderd. Wie heeft deze buizen geplaatst, wanneer en waarom? Heeft de boom daar schade van ondervonden? Zijn de buizen gebruikt om de boom schadelijke stoffen toe te dienen?
6: Wat gaat het college doen om dergelijke illegale acties te voorkomen?
7: Er is nu (d.d. 23-8-2021) een (vloei?)stof aangetroffen op de grond bij de boom. Gras en bladeren in de onderste takken zijn al dor en verkleurd. Wat is dit voor stof? Overweegt het college juridische stappen vanwege deze structurele vernieling?
8: Wat gaat het college ondernemen om deze beschermde boom een kans te geven zich te herstellen?

Onderhoud Stadswallen
Recent is de vesting Gorinchem als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan de lijst Werelderfgoed van Unesco en zijn de Gorcumse stadswallen door de ANWB uitgeroepen tot ‘Mooiste Vesting van Nederland’.
9: Is het college van mening dat de stadswallen - juist nu de bezoekersaantallen aanzienlijk toenemen - een beter en structureler onderhoud verdienen?
10: Bij de Altenawal is een deel van de haag gesnoeid, maar de rest niet. Is het college het met ons eens dat het niet fraai is als hierdoor een soort ‘lappendeken’ ontstaat? Is het niet beter een duidelijke keus te maken wel of niet snoeien over de hele linie? Wat gaat het college ondernemen om te voorkomen dat particulieren hier zelf snoeibeurten laten uitvoeren?
11: De gemeente heeft fors geĂŻnvesteerd in herstel van de Geschuts-batterij bij parkeergarage Kweeklust. Een herstel van de vestingwerken. Het onkruid staat hier echter hoger dan de geschuts-batterij, zodat deze niet meer zichtbaar en als zodanig niet herkenbaar is. Wat gaat het college hieraan doen?
12: Is het college het met ons eens dat zowel Unesco als de ANWB Gorinchem een opsteker hebben gegeven en dat deze kansen goed benut kunnen worden voor de stad. (Als voorbeeld noemen wij Zandvoort, dat voor de komst van de GrandPrix, als geheel een enorme facelift en boost krijgt.) Gorinchem de gastvrije stad? Wat zijn de plannen van het college?

Everdien Hamann
Gorcum Actief
Gorcum Actief
Gorcum Actief09/09/2021 at 11:49am
Het grote geld vliegt eruit en de schulden worden groter....
Gorcum zit nu aan een 'plafond'....
Gorinchem, 8 juli 2021
Algemene Beschouwingen PPN 2022-2025 GORCUM ACTIEF
‘Ambitieus Ă©n realistisch’. Het zijn de woorden van de wethouder financiĂ«n over deze Perspectiefnota. De opmaat naar de laatste begroting van deze coalitie is beleidsarm, de besluiten voor grote investeringen zijn immers al genomen. Er is geen geld meer voor nieuwe plannen. De cijfers voor de toekomst liegen er niet om: zelfs aan de geplande bestedingsruimte van 5 miljoen wordt nu geknabbeld onder de noemer van ‘investeringsplafond’. Als ook die middelen worden besteed kan een volgende coalitie geen kant meer op, en moet er wellicht weer worden bezuinigd. De uitvoeringen van de grote ambities van dit college worden immers doorgeschoven; klaar in 2024 - de kosten komen in 2025, in de toekomst dus. Daar is deze PPN heel duidelijk over.

Als we de balans opmaken zien we dat het grote geld eruit vliegt, de schulden worden groter, het gemeentefonds valt tegen, de lasten voor inwoners en bedrijven hoger (Waardlanden). Zijn belangrijke ambities zoals bereikbaarheid van de stad, waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben, gehaald? Neen, er worden alleen reserveringen gedaan. Hebben we het voor elkaar met duurzaamheid? Neen, voor RES geen reserveringen, wel veel commotie over windturbines en te weinig participatie. Daar zijn we nog niet klaar mee
. Voor de meekoppelkansen van de dijkversterking is geen geld meer. Ook dat vinden wij gemiste kansen. Gorcum Actief heeft zich bij aantreden in 2014 bijzonder ingespannen om de Woelse Waard te redden. De toenmalige wethouder stemde immers in met een overnachtingshaven voor de binnenvaart in dit mooie natuurgebied. Nu kan de Woelse Waard toegankelijk worden voor mensen die willen wandelen en recreëren. Deze kans willen we zeker niet missen. We dienen hiervoor een MOTIE (1) in.
Grote investeringen, gemiste kansen en tegelijkertijd zien we dat de normale taken waar de gemeente voor moet staan zijn verwaarloosd. De stad is niet schoon, heel en veilig (denk ook aan hondenpoep), maar slecht onderhouden. Vorig jaar deze tijd hebben we een motie ingediend voor onderhoud en herstel van Kunstwerken in de Openbare Ruimte. Helaas is hier nog niet veel van terecht gekomen. Uit een inventarisatie blijkt dat de staat van onderhoud slecht is. Dat vinden wij erg. We dienen wederom samen met de PvdA een MOTIE (2) in, om hier een impuls aan te geven en als hart onder de riem voor de nieuwe Adviesgroep die zich hiervoor gaat inzetten. Heel goed dat een groep inwoners dit oppakt. Dank voor dit initiatief.
Bij ‘Taken van de gemeente’ zien we dat er meer mis gaat. Waar gehakt wordt vallen spaanders, dat snappen we. Maar als inwoners worden overvallen door grote werkzaamheden in de straat of directe leefomgeving is het beter hen vooraf goed te informeren en nog beter als er ambtenaren zijn die bewoners bij klachten goed te woord kunnen staan en eventueel de daad bij het woord kunnen voegen. Zowel bij Haarskaden, als Stalkaarsen, als bewoners van de Visserslaan voelen zich in de kou staan als zij telkens geen gehoor krijgen bij de gemeente. Je leefomgeving moet veilig en vertrouwd zijn. Dat is hier niet het geval. Men voelt zich bij klachten niet gehoord of veilig, men heeft er ook geen vertrouwen meer in. Hoe ga je om met je eigen inwoners? Het blijkt een ernstig, structureel probleem te zijn. Wat gaat het college hieraan doen? (VRAAG)
Het zijn de keuzes die je maakt. Er gaan miljoenen naar een ambitieus IAC, maar een HBO-initiatief wordt afgeserveerd met 60.000 onder voorwaarde dat zij zelf 240.000 regelen bij het bedrijfsleven. Het bewust blokkeren van een echt Gorcums initiatief, is dat niet de omgekeerde wereld?
Wij zien in de PPN het lijstje zogenoemde ‘ruimtevragers’ als nodig voor een ‘going concern’. Het lijstje investeringen; die kosten komen in de toekomst en ook hier zit veel onderhoud bij. De investeringsruimte is daarmee tot 2025 weg. Ja, die conclusie is inderdaad realistisch te noemen. De wethouder sust ons met de suggestie ‘creatieve financiering te vinden’ bij zogenoemde ‘ruimtegevers’, dat zijn meevallers, om incidenteel de gaten in de 5 miljoen te vullen. De inschatting is 6 ton per jaar.
Er wordt nu dus eigenlijk een voorschot genomen op mogelijke meevallers in de toekomst. Zo’n inschatting kan je dan ook maken van tegenvallers. Van eventuele tegenvallers is in deze stukken geen sprake. Maar de accountant noemt ze met naam en toenaam bij de beoordeling van de jaarstukken 2020. Iedere medaille heeft een keerzijde. Deze ook. We willen de wethouder financiĂ«n daarom vragen om voor de Begroting 2022 beide zijden te laten zien door twee lijstjes op te stellen: de ingeschatte meevallers en de ingeschatte tegenvallers, geaccordeerd door de accountant als zijnde een realistische inschatting. Mocht de wethouder dit niet klip en klaar toezeggen, dan dienen we hiervoor in tweede termijn een motie in. (MOTIE 3) Een dergelijke ingeschatte balans is nuttig, het biedt in ieder geval inzicht en duidelijkheid, ook voor de toekomst en de generaties na ons. Maar bovenal: We houden het graag realistisch.

Motie 1: Meekoppelkans Woelse Waard.
Motie 2: Impuls voor Kunst in de Openbare Ruimte.
Vraag: Hoe ga je met je inwoners om?
Motie 3: Lijst van ingeschatte meevallers en lijst van ingeschatte tegenvallers geaccordeerd door accountant.

Onderwerp: Woelse Waard meekoppelen
Indiener Everdien Hamann namens Gorcum Actief

Inhoud motie Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende motie voor:
De meekoppelkansen voor de Woelse Waard bij de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg uit te werken tot een lijstje mogelijkheden en dit voor de behandeling van de Begroting 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag

Motivering: Bij de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg zijn er meekoppelkansen die kostenvoordelen voor de gemeente opleveren. Voor natuurgebied de Woelse Waard worden in de PPN 2022-2025 enkele mogelijkheden genoemd. Het gebied grenst aan de binnenstad en Gorinchem-Oost en biedt een mooie gelegenheid voor wandelaars en natuurliefhebbers. Alleen al het ontsluiten van de Woelse Waard zou een mooie aanvulling zijn op de mogelijkheden die de stad biedt. Afgelopen corona-jaar is gebleken dat mensen graag de natuur intrekken, de ruimte zoeken en vogels ‘watchen’. Het aantal leden van de Vogelvereniging is afgelopen jaar verdubbeld.
Uit de PPN 2022-2025 blijkt dat er nagenoeg geen middelen meer beschikbaar zijn. Om deze Meekoppelkans niet volledig te missen stellen we voor om te bezien welke mogelijkheden er wel zijn.
Everdien Hamann, Gorcum Actief.

MOTIE: Balans Mee- en Tegenvallers
Inhoud motie Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende motie voor:
Voor de Begroting van 2022 een overzicht op te stellen van te verwachten mee- en tegenvallers, geaccordeerd door de accountant, zodat een realistisch beeld ontstaat van de financiële situatie van de gemeente Gorinchem..

En gaat over tot de orde van de dag.
Motivering: ‘Incidentele begrotingsoverschotten in 2021 en 2022 worden ingezet ter dekking van gepresenteerde investeringen in de jaarschijven 2022 tot en met 2024.’ ‘De gemeente ‘spaart’ in 2021 en 2022 dus voor de genoemde investeringen van 2022 tot en met 2024’. (PPN 2022-2025, pagina 14 derde alinea van Investeringsplafond)

Er wordt een voorschot genomen op mogelijke meevallers in de toekomst. Een dergelijke inschatting kan ook gemaakt worden van eventuele tegenvallers, zodat een betere balans ontstaat van de te verwachten financiĂ«le situatie komende jaren. De accountant noemt bij de beoordeling van de jaarstukken 2020 een aantal serieuze financiĂ«le risico’s voor de gemeente Gorinchem.

We willen de wethouder financiën vragen om voor de Begroting 2022 twee lijstjes op te stellen: de ingeschatte meevallers en de ingeschatte tegenvallers, geaccordeerd door de accountant als zijnde een realistische inschatting.
Een dergelijke ingeschatte balans is nuttig, het biedt inzicht en duidelijkheid, en een realistisch beeld van de financiële situatie.

Ondertekening: Everdien Hamann, Gorcum Actief.

De moties zijn verworpen.
Reactie Gorcum Actief tweede termijn:
Het college heeft uitgebreid kunnen reageren op al onze vragen, opmerkingen, moties en ideeĂ«n. Bij de perspectiefnota komt van alles voorbij, maar het gaat uiteraard hoofdzakelijk over de financiĂ«n van de gemeente en wij hebben als gemeenteraad daarbij een controlerende taak. In deze PPN geeft het college toe dat het geld op is en de schulden zullen toenemen, dan vind ik het wat al te gemakkelijk van de wethouder als hij onze constateringen met een simpel ‘onjuist’ afdoet. ‘De accountant zou er niet voor zijn om lijstjes mee- en tegenvallers te maken’. Volgens mij is de accountant van de gemeenteraad, die dus die controlerende rol heeft, en hij kan namens deze raad voor de begroting 2022 een risico-analyse opstellen. Zie het maar als een extra check, zodat wij weten waar we de komende jaren aan toe zijn. Dat is de intentie van onze motie, die ik nu zeker in stemming zal brengen. Er worden grote investeringen gedaan, die nog niet zijn gerealiseerd. We weten dus ook nog niet of de kosten hoger gaan uitvallen. Dat hoeft misschien niet, maar het kan wel. Zo is het ook met meevallers. Die van 2020 zijn bekend, die van 2021 nog niet. Toch wordt daar een voorschot op genomen. De investeringsruimte van 5 miljoen is nu een plafond. Terecht vroegen ook andere partijen of dat plafond wordt overschreden, maar dat valt nu nog niet te voorspellen. Vast staat dat iedere medaille een keerzijde heeft. Als de wethouder een voorschot neemt op meevallers, willen wij ook graag weten hoe het zit met de risico’s. Dat we daarvoor een beroep doen op onze eigen accountant is niet vreemd.
Wij spraken in ons betoog over ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Er worden grote investeringen gedaan, maar basistaken van de gemeente zijn verwaarloosd. Het uitgangspunt dat de stad schoon, heel en veilig moet zijn, wordt niet gehaald. We zijn daarom blij dat het college erkent dat de kunstwerken in de openbare ruimte en beroerd bij staan en onze tweede motie hiervoor wil aanbevelen. Vorig jaar dienden wij samen met PvdA een motie in voor onderhoud, maar er is dus meer nodig.
Een andere basis-taak van de gemeente is goed omgaan met je inwoners. Het antwoord van wethouder Van Doesburg dat er een dashboard dienstverlening bestaat en dat er projectmanagers actief zijn verbaasd mij. Dat noemen wij ‘net doen of het probleem niet bestaat’, terwijl hele groepen inwoners echt heel boos zijn op de gemeente. Het gaat vaak over verkeer. Wethouder Van der Geest zegt: ‘daar gaan wij niet over als wij niet de opdrachtgever zijn’. Dat noemen wij de kop in het zand steken. De gemeente verleent immers vergunningen aan die opdrachtgevers en is dus wel degelijk verantwoordelijk. Bovendien zijn het je eigen inwoners, die afspraken willen maken, het gesprek willen voeren, informatie opvragen en niet krijgen. Inwoners, die in 2 jaar tijd met 4 verschillende ‘projectmanagers’ te maken hebben, van het kastje naar de muur gestuurd worden enz. Ben benieuwd of dat allemaal wordt meegenomen in het dashboard van wethouder Van Doesburg. Kunnen wij enige verbetering verwachten op dit punt?

Niet dus....
Het financiële drama wordt vervolgd bij de begroting voor 2022. In dat jaar zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen. Wij vinden: het roer moet om!