Nieuws van Gorcum Actief

Gorcum Actief
Gorcum Actief13/11/2023 at 5:14pm
Raad 9 november 2023. Algemene Beschouwing Gorcum Actief Begroting+ 2024.
Dank u voorzitter,
Allereerst onze complimenten voor de duidelijke wijze waarop deze financiële stukken zijn opgetekend. Het is geen sinecure dit jaar: Sluitende begrotingen opstellen + investering in een nieuw zwembad + begrotingswijzigingen om dat zwembad mogelijk te maken. We kunnen ons voorstellen; de hele afdeling financiën heeft alles binnenstebuiten gekeerd om dit mogelijk te maken, duidelijk uit te leggen en tegelijk te zorgen voor een toekomstbestendig Gorinchem. Chapeau!

Bestaanszekerheid Gorinchem
We gebruiken met opzet woorden als Toekomstbestendig en Bestaanszekerheid voor onze gemeente. We zien de onderliggende stukken in samenhang. Oftewel: zonder keuzes te maken in investeringen : géén zwembad. En dat zwembad wil iedereen, want dat is een belangrijke voorziening voor Gorinchem en omstreken, maar niet vanzelfsprekend dus. Die keuzes zijn dus nodig; deze voorstellen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wij stemmen dus in met ál deze voorstellen zonder te morrelen aan investerings- of schuldenplafonds.

Waarom is Gorcum Actief hier zo streng in? Dat leggen we uit. Er staan een paar stoplichten op rood in de stresstest. Een oude bekende is de grex van Groote Haar. Blijft een groot risico. Nieuw rood licht is de rente, nu 1.5%, maar komende jaren oplopend naar 4%. De tijd van gratis geld lenen is voorbij. De stijgende rentes zullen ook onze gemeente op kosten jagen + stijgende kosten + stijgende loonlasten, die niet worden gecompenseerd enz. Uit de meerjarenraming blijkt dat de schuld van Gorinchem in 2027 een recordhoogte van 182 miljoen bedraagt. Wat dan, als de gemeente het niet meer trekt? Grijpt provincie dan in? ,,Zooo Gorinchem, jullie hebben het financieel verpruts, ga maar fuseren met een andere gemeente of anders naar Drechtsteden?" Of nog erger A12-gemeente? Dan hebben we helemaal niets meer te zeggen en wordt bijvoorbeeld ons nieuwe zwembad gesloten.

Het gaat ons dus om bestaanszekerheid van onze gemeente en om toekomstbestendigheid als wij het hebben over plafonds. Die zijn niet voor niets vastgesteld. Daarbinnen is van alles mogelijk. Kijk maar, we kunnen zelfs een zwembad bouwen, iets waar de meeste gemeenten tegenwoordig niet meer aan beginnen. Daar is lef en durf voor nodig. Maar we gaan niet onze kinderen en kleinkinderen opzadelen met de schulden van de keuzes die wij nu maken. Zij krijgen immers nog zat andere, wellicht veel grotere uitdagingen voor de kiezen. Mind you…

De bijdrage uit het Gemeentefonds valt tegen. Er komen Tweede Kamer verkiezingen, geen idee wat dat ons brengt voor de toekomst. We hebben wel iets grip op eigen inkomsten. We hebben de hondenbelasting afgeschaft en voeren nu Toeristenbelasting in. Mooi zo. We zien overal 2.50 euro p.p.p.n. OZB is een andere bron van inkomsten. Voor OZB niet-wonen staat in de stresstest op rood. Dat heeft Gorcum Actief vaker aangekaart. Niet-wonen oftewel bedrijven. OZB-kosten zijn een aspect voor het vestigingsklimaat. Deze kosten voor bedrijven dus zeker niet verder verhogen. Afval- en rioollasten moeten altijd kostendekkend zijn en worden iets lager. Er zijn wel loon- en prijsstijgingen, maar de stijging van lokale lasten blijft beperkt met 2 tot 4 procent. Heel acceptabel, vinden wij.

Vraag 1 Schoolgebouwen
We hadden het over bestaanszekerheid van onze kleine gemeente in het verzorgingsgebied van 140.000 inwoners. We stellen volgend jaar een nieuw IHP vast, het huisvestingsplan voor alle scholen. Het gaat om investeringen van maar liefst 42 miljoen. Daarbij zal Gorcum Actief een stevige vinger aan de pols houden. De aangenomen motie ‘eerst de wettelijke taken’ geldt daarbij als prioritering; zowel voor wat betreft huisvesting van onze kinderen als duurzaamheid. Kan de wethouder dat toezeggen? (1) Wij verbazen ons over een sportvoorziening van 5 miljoen (!) op de beroepencampus. Kan de wethouder dat uitleggen? (2)

Nieuwe Doelen/Cultuur
In schril contrast hiermee staan de investeringen in cultuur. Na corona zijn sport en cultuur belangrijker dan ooit; zeker voor de jeugd. Wat is er voor hen te doen? We hebben het al meermaals gehad over cultuur op scholen, in de wijken enzovoorts. Wat komt daarvan terecht? Kan de wethouder dat uitleggen? (3) En hoe gaat het met de Nieuwe Doelen? (4) We hebben het ook meermaals gehad over de verdeling van ruimten, die van de gemeente zijn, over verenigingen en initiatiefnemers. Zo is de Bunker uitermate geschikt voor live optredens. Nu komt er weer een initiatief, maar dat is te weinig. Kan de wethouder vertellen hoe het gaat met bandjes en live optredens in de binnenstad? (5) Want in de binnenstad is toch ook het uitgaansleven.

Erfgoed
Een andere ruimte van de gemeente is het laboratorium op de Dalemwal. Wordt deze momenteel verhuurd? Het zou een perfecte locatie zijn voor de vestingwerkgroep van Oud Gorcum. Deze vrijwilligers zetten de vesting Gorinchem op de kaart met interessante rondleidingen over de vestingwerken en YouTube filmpjes. Zij zouden ook graag meer laten zien over Gorcum Garnizoensstad, een piepklein museumpie, tegelijk ontvangstruimte voor groepen en een plek waar je lezingen kan houden. Heeft de wethouder overleg met de vestingwerkgroep/Oud Gorcum hierover? (6) En we zijn natuurlijk reuze benieuwd naar het Erfgoedbeleid en de Kerkenvisie. Kan de wethouder daar iets meer over vertellen? (7)

Amendement Nieuwe Hoven
Tenslotte voorzitter hebben we een suggestie voor de fietsveiligheid van de Nieuwe Hoven. We weten dat de bomen, de wortels van de platanen, telkens weer zorgen voor een onveilige situatie voor fietsers. Het lijkt wel een soort maanlandschap waarover senioren op hun elektrische fietsen soms halsbrekende hindernissen moeten nemen. Als we praten over fietsveiligheid, dan is de Nieuwe Hoven zeker aan de beurt, maar een bedrag van 2 miljoen is veel te veel. We stellen daarom voor dat bedrag te halveren, de fietspaden op te knappen en te praten met de bewoners over die platanen en verkeersremmende maatregelen. We dienen hiervoor mede namens Stadsbelang en SP een amendement in.

Voorzitter, ik kom tot een afronding van ons betoog. We hebben nu de Week van Respect. Uitgerekend in deze week, en midden in de voorbereidingen van de landelijke intocht van Sint Nicolaas in Gorinchem, wordt u tijdens deze werkzaamheden openlijk bedreigd. Wij vinden dat onacceptabel en heel spijtig. We wensen u en familie veel sterkte, en vragen ook aandacht voor Respect, voor elkaar en zeker ook voor mensen die hun werk doen.

Resumerend de vragen aan het college:
1: IHP: prioriteit voor de wettelijke taken.
2: Sportvoorziening Hoefslag 5 miljoen?
3: Cultuur op scholen en in de wijken?
4: Nieuwe Doelen stand van zaken?
5: Jeugd, bandjes, live muziek in de Bunker?
6: Vestingwerkgroep in Laboratorium?
7: Erfgoedbeleid en kerkenvisie?
8: Amendement Nieuwe Hoven.

Amendement:
Aan het besluit de volgende beslispunten toe te voegen:
• Het investeringsbudget voor Verbeteren Fietsvoorzieningen Nieuwe Hoven te verlagen met € 1.000.000 en dit bedrag te reserveren voor infrastructuur.

MOTIVATIE
Met dit amendement kunnen de fietspaden langs de Nieuwe Hoven worden opgeknapt en kunnen ook verkeer remmende maatregelen worden getroffen. Dit is belangrijk voor de (fiets)veiligheid van deze route, waar dagelijks onder meer veel scholieren gebruik van maken. Een complete herinrichting van de Nieuwe Hoven heeft op dit moment geen prioriteit en daarvoor is een budget van 2 miljoen niet toereikend.
Het resterende bedrag wordt niet onttrokken aan reserve infrastructuur, zodat dit in de toekomst kan worden gebruikt voor andere mobiliteitsontwikkelingen.
Dit besluit wordt verder verwerkt in de begrotingswijziging die hoort bij dit raadsvoorstel.

EVERDIEN HAMANN, GORCUM ACTIEF.
JOHAN KLEIN, STADSBELANG.
ARIEN VAN HOUWELINGEN, SP.

Foto: Op Gorinchem-Noord komt bedrijventerrein Groote Haar.
Gorcum Actief
Gorcum Actief13/11/2023 at 4:57pm
Raad AZC in Gorinchem-Oost 2-11-2023
Dank u voorzitter,
Eindelijk lijkt er een oplossing te komen voor de wens van deze gemeenteraad voor een kleinschalig AZC, voor 150 vluchtelingen. De noodlocatie aan de Vroedschapsstraat kan dan worden herontwikkeld tot woningen, al dan niet in combinatie met de locatie van ’t Gilde daar vlakbij, om de woningnood enigszins te lenigen.
Het is jaren tobben geweest met de noodlocatie in het voormalige belastingkantoor. De 300 vluchtelingen hebben daar geen eigen ruimte om te wonen, maar gedeelde, met gezamenlijke w.c.’s, douches en keuken. Je zal zo maar maanden lang, soms jaren moeten leven met je kinderen en niet echt kunnen starten in de nieuwe maatschappij Nederland. Dat is voor deze kansrijke vluchtelingen allemaal niet gemakkelijk en ook niet wenselijk in die omgeving. Daar vlak naast staat de Frisoflat, met seniore bewoners. Deze bewoners is keer op keer beloofd dat de noodopvang van tijdelijke aard zou zijn. Dat was dus niet het geval en op een gegeven moment kreeg Gorinchem zelfs een aanwijzing van de rijksoverheid. Dat moet je als gemeente al helemaal niet willen. Het liep van begin af aan dus helemaal niet zo lekker, daar aan de Vroedschapsstraat. Maar sinds er maatregelen zijn getroffen vorig jaar, zijn daar geen klachten meer.

In november vorig jaar nam deze gemeenteraad het besluit om het COA te vragen om een kleinschaliger AZC elders in Gorinchem te realiseren. Het college van B en W kreeg deze opdracht en heeft deze goed uitgevoerd met het plan dat nu voorligt. Precies op tijd, vinden wij, want waarschijnlijk wordt de spreidingswet nu wel aangenomen. Dus reden temeer om content te zijn met dit voorstel.
De locatie is niet door de gemeente gekozen, maar door het COA. Deze uitvoeringorganisatie van het rijk schijnt verschillende plekken in Gorinchem gewikt en gewogen te hebben, maar kiest voor 10 jaar huur van een kavel op het bedrijventerrein in Gorinchem-Oost. Daar vlakbij zijn voorzieningen zoals scholen, winkels, gezondheidscentra enzovoort. Er komen zelfstandige woonunits van waaruit de vluchtelingen een start kunnen maken. Eventueel een schoollokaal erbij? En wij pleiten voor goede dagbesteding, liefst werk op basis van vrijwilligheid. Er is zat te doen!

Ook zullen er maatregelen moeten worden getroffen in de omgeving, bijvoorbeeld bij de Griendweg. In overleg met omwonenden. Zij zijn wel direct geïnformeerd, maar het zou goed zijn als er straks meer overleg komt over tal van praktische zaken. Eventuele klachten moeten serieus worden genomen en wij rekenen op handhaving. Wij vertrouwen er op dat dit een leuk en goed AZC kan worden in maat en omvang passend bij een stad als Gorinchem en wensen het college veel succes bij de verdere uitvoering van deze plannen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Onder geheimhouding konden raadsleden stukken inzien mbt andere onderzochte locaties in de stad. Zo konden raadsleden hun controlerende taak uitvoeren. Die stukken zijn verder niet relevant voor dit raadsvoorstel, want als gemeenteraad gaan we niet over de keuzes van het COA. Het betreft verkenningen tussen gemeente, onroerend goed eigenaren en COA. Het COA betaalt en beslist wat mogelijk is en wat niet. Daar gaat de gemeente dus niet over.
Bovendien zou het onbehoorlijk bestuur zijn als de gemeente bevindingen uit die inventarisatie, met gevoelige bedrijfsinformatie, publiekelijk bekend zou maken. Er worden dagelijks zo veel verkennende gesprekken gevoerd met partners in de stad. Dat gooi je niet zomaar op straat. Zeker niet als je een goede en duurzame relatie wilt houden met die partners. Wij, Gorcum Actief, hebben dus geen behoefte aan deze zogenoemde lijst, want: niet relevant en niet gepast. De keus is niet aan ons. Wij zijn wel verantwoordelijk voor hoe wij met onze inwoners omgaan. Dat geldt voor de Gildenwijk, waar inwoners keer op keer van alles is beloofd en wat niet is nagekomen, en dat geldt nu net zo voor de inwoners van Gorinchem-Oost. Lessons learned. Dus: een goede start van dit nieuwe AZC begint met goed overleg met omwonenden.
>>>>>>>>>>>>>
Foto: Een herontwikkeling tot woningen van het voormalige belastingkantoor komt nu in beeld.
Gorcum Actief
Gorcum Actief13/11/2023 at 11:33am
Gorcum Actief
Gorcum Actief13/11/2023 at 11:24am
Het Sinterklaashuis is open!

Kom je ook op bezoek bij de Sint? De sint verblijft dit jaar op de Spijksepoort. In het het pand van de Modelbouw Gorinchem heeft Chefpiet een heerlijk winkeltje gemaakt en de knutselpieten maken leuke decoraties. Op donderdagavond is er een heuse pietendisco!
Kijk hier naar de tijden 👇
https://www.mooigorinchem.nl/nl/agenda/2823390411/sinterklaashuis-2023

#gorinchem #intochtsinterklaas #sinterklaashuis @Spijksepoort
Gorcum Actief
Gorcum Actief13/11/2023 at 11:13am
Gorcum Actief
Gorcum Actief
Gorcum Actief updated their cover photo.12/11/2023 at 3:13pm